กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัด ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Gmap หวังพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.

ปลัด ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Gmap หวังพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.

พิมพ์ PDF

        วันนี้17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา13.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติบรรยายเรื่องการใช้ฐานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) (Geographical Area - based Mapping) ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        จากมติการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ กระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ร่วมกันดำเนินการเรื่องการบริหารงาน วทน. ในจังหวัดและผลักดันแผนงานด้าน วทน. เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกกระทรวงดำเนินการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่(Area-Based)เพื่อให้แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในระดับพื้นที่จังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯ มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในจังหวัด/ชุมชน/ท้องถิ่น โดยการบูรณาการงานด้าน วทน. เพื่อนำศักยภาพของจังหวัดมาผสมผสานกับงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การบริการและการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. ให้แก่ท้องถิ่นเพื่อสามารถพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆเพื่อสนองตอบต่อเรื่องดังกล่าวในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ฐานความรู้ด้าน วทน.เป็นกลไกในการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ รวมทั้งมีการดำเนินภารกิจซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย 
 
   
      รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงวิทย์ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อรายงานข้อมูลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของกระทรวงวิทย์ ในการนำองค์ความรู้ด้าน วทน.ไปพัฒนาจังหวัด ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ ซืงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ และผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแบบ Real Time อีกทั้งเพิ่มเติมข้อมูลและกรอกผลการดำเนินงานได้บน www.gmap.most.go.th
 

       สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่1. ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นข้อมูลในการจัดการด้าน วทน. ในพื้นที่ 2.สามารถดูข้อมูล/ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆได้จากฐานข้อมูลดังกล่าวแทนการลงพื้นที่ 3.เป็นการรวบรวมการดำเนินงานโครงการในการนำ วทน. ที่ไปพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมของ วท. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานด้าน วทน. ในพื้นที่ 4.จัดหวัดสามารถนำองค์ความรู้ด้าน วทน. ในพื้นที่อื่นไปปรับใช้ในการบริหารงานในพื้นที่จังหวัดของตัวเอง 5.เกิดแนวคิดในการนำงานด้าน วทน. ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์แขนงอื่นแบบบูรณาการ เช่น ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP  6.เกิดการบรูณาการงานด้าน วทน. ร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่จังหวัด                                                                                                                                                              

 

   
 
ที่มาข้อมูล: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
 

 

ข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป