กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน วท.”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน วท.”

พิมพ์ PDF

     วันนี้ (20 สิงหาคม 2557) เวลา 10.00 น. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามและสักขีพยาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ด้านฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Science and Technology Infrastructure Databank ชื่อย่อ STDB โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามดังกล่าว ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ กรมอู่ท่าเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

    พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ และทรัพยากรบุคคลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการบ่มเพาะองค์ความรู้ และนักวิจัย รวมถึงมีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ ได้ริเริ่มสร้างความร่วมมือกันดำเนินโครงการที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้มี “ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมใช้บริการ และสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวจากสิ่งที่รัฐได้ลงทุนไปแล้วได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด  นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลิตผลต่างๆ ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ในเวทีโลก

 

    รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ซึ่งระบบฐานข้อมูล ระบบนี้เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐมีความพร้อมเรื่องทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงนักวิจัยที่มีความสามารถในการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ จำนวนมากที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ซึ่งลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพสร้างความแตกต่างแก่สินค้า โดยภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา นับเป็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างมาก

    นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างพื้นฐานนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันในเวทีโลก ทั้งสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ และขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
 
    ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย คือการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากที่ผ่านมา โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่อยู่ในสถาบันการศึกษา ซึ่งทำให้หน่วยงานวิจัยต่างๆ ของภาคเอกชนยังไม่สามารถเข้าถึงและไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก อีกทั้งข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ยังมิได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งด้านบุคลากรนักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือและห้องปฏิบัติการแบบครบวงจรไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
      ทั้งนี้ การสร้างฐานข้อมูลดังกล่าว จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักวิจัยของภาครัฐและเอกชนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพและกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทดแทน  หรือเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็น เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมของประเทศไทยได้ในเวทีโลกต่อไปในอนาคต
 
 
 
เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย :  นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ผู้แทนจากฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยม รมว.วท. เตรียมร่าง 'ข้อตกลงฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯไทย-ฟิลิปปินส์' อีกครั้ง
» 3 หน่วยงานร่วมมือผุดเมืองสุขภาพที่ปราจีนบุรี ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรังใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
» กระทรวงวิทย์ สวทช. และ ออโต้เดสก์ ร่วมขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป