กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คลินิกเทคโนโลยี

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
... (ศวภ.3) ลงพื้นที่และรวบข้อมูลเพื่อวางแผนในการหาสาเหตุต่อไป โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา  ผู้แทนจาก ศวภ.3 และ ผศ.ดร.นุกูล อินทรสังขา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ ในฐานะผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทักษิณ ...
จันทร์, 27 เมษายน 2015
       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
...      2. กลไกการดำเนินงานของ วท. โดยแบ่งเป็น (1) งานของ วท. ระดับพื้นที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 15 หน่วย (2) คลินิกเทคโนโลยี ที่มีพื้นที่ให้บริการจำนวน 70 เครือข่าย (138 แห่ง) ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
44. โครงการคาราวานสินค้าชุมชน ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
...  และในกลุ่มประเทศอาเซียน มาตั้งแต่ ปี 2547 ด้วยกลไกเครือข่ายความร่วมมือคลินิกเทคโนโลยี ทำให้มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้นำสินค้าที่ได้รับการพัฒนา ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
45. โครงการคาราวานเทคโนโลยี 4 ภาค เพื่อประชาชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
... ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการนำความรู้ด้าน วทน.สู่พื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านกลไกความร่วมมือเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
46. โครงการคาราวานสินค้าชุมชน ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
...  และในกลุ่มประเทศอาเซียน มาตั้งแต่ ปี 2547 ด้วยกลไกเครือข่ายความร่วมมือคลินิกเทคโนโลยี ทำให้มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้นำสินค้าที่ได้รับการพัฒนา ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
47. กระทรวงวิทย์ ร่วมกับชุมชน จัดทำแผน วทน. ในพื้นที่ภาคใต้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และพื้นที่ใกล้เคียง นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการอภิปราย ได้แก่ นายสาธร นราวิสุทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, ผู้บริหารคลินิกเทคโนโลยีภาคใต้, รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
... พร้อมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ยินดีให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ได้เชิญอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และสถาบันการศึกษา คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในภาคใต้ร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ...
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014
... (สทอภ.) และผลงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และได้มีการประชุมกลุ่มย่อยการบรรยายบทบาทภารกิจของ วท. และการนำเสนอศักยภาพองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อไปพัฒนาจังหวัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างเครือข่ายการประสานงานที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... และเครือข่าวคลินิกเทคโนโลยี ผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน มาร่วมหารือประเด็นปัญหา โดย จังหวัดเชียงใหม่ หารือเรื่อง Northern Food Valley, Medical Village และ Science Museum จังหวัดลำพูน หารือเรื่อง ...
จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป