กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ของขวัญปีใหม่คนไทย วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ โครงการคาราวานเทคโนโลยี 4 ภาค เพื่อประชาชน

โครงการคาราวานเทคโนโลยี 4 ภาค เพื่อประชาชน

พิมพ์ PDF

 

โครงการคาราวานเทคโนโลยี 4 ภาค เพื่อประชาชน

หลักการ/เหตุผล

     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการนำความรู้ด้าน วทน.สู่พื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านกลไกความร่วมมือเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ตั้งแต่ปี 2555  วท.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาคขึ้นเพื่อเป็นอีกกลไกที่ทำงานในพื้นที่ ในปี 2557 จึงจัดกิจกรรมคาราวานเทคโนโลยี เพื่อประชาชน ในการจัดประชุมบูรณาการงานด้าน วทน.ร่วมกับจังหวัด

แนวคิด

     คาราวานเทคโนโลยี เป็นการจัดแสดงผลงานของหน่วยงานใน วท. และเครือข่ายเพื่อนำไปสาธิต  แสดงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่  พร้อมจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิธีการดำเนินงาน

1.การรวบรวมข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี/ประเด็นปัญหาที่ต้องการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา

2.จัดกิจกรรมร่วมในการประชุมบูรณาการด้าน วทน.กับจังหวัด ประกอบด้วย

    2.1 การให้บริการคำปรึกษาโดยนักวิจัย/นักวิชาการจากหน่วยงาน วท.และเครือข่ายในพื้นที่

    2.2 จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการ

    2.3 จัดการอบรมอาชีพแก่ประชาชน  อาทิ  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ตามพื้นที่)   การออกแบบบรรจุภัณฑ์   การทำกระดาษหัตถกรรม  เป็นต้น

3. การติดตามและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 6 เดือน

สถานที่  : จังหวัดนครพนม    สตูล   ตราด  ลำพูน

กลุ่มเป้าหมาย  :  กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs

ระยะเวลาดำเนินการ :  ธันวาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ประชาชนได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อชีวิตประจำวัน และทราบถึงความเชื่อมโยงของงานด้านวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาด้านต่างๆ

2. เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป

เจ้าของโครงการ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสานเจ้าที่     :   

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป