กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ของขวัญปีใหม่คนไทย วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ โครงการคาราวานสินค้าชุมชน ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015

โครงการคาราวานสินค้าชุมชน ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015

พิมพ์ PDF

 

โครงการคาราวานสินค้าชุมชน ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015

หลักการ/เหตุผล

     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) โดยเติมองค์ความรู้ด้าน วทน.เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในตลาดทั้งในประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียน มาตั้งแต่ ปี 2547 ด้วยกลไกเครือข่ายความร่วมมือคลินิกเทคโนโลยี ทำให้มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้นำสินค้าที่ได้รับการพัฒนา มาจำหน่าย จึง จัดกิจกรรม “คาราวานสินค้าชุมชน”  ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015 ที่กำหนดจัดในช่วงเดือนมกราคม 2558

แนวคิด

     เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนที่ วท.ให้การสนับสนุน และเป็นการแสดงผลงานของ หน่วยงานใน วท.ที่ร่วมกันดำเนินงานมา

วิธีการดำเนินงาน

1. รวบรวมและคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่ วท.ให้การสนับสนุน เติมความรู้

2. จัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน

3. ติดตามและประเมินผล

สถานที่  : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย  :  กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs

ระยะเวลาดำเนินการ :  ธันวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ประกอบการที่ร่วมงานมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

เจ้าของโครงการ  : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสานเจ้าที่     :   

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป