กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิมพ์ PDF

 
      เมื่อวันที่ (23 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น และ กิจกรรม วทน. สัญจรสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2557  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดกิจกรรมบูรณาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาให้เกียรติบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัด ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายเพื่อตอบสนองการดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด บนพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่มาผนวกกับองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้า และบริการที่ทันสมัย ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และเกิดความเชื่อมโยงในการดำเนินงานระดับชาติและ ในระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังกล่าว  พร้อมกับได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในเชิงพื้นที่ ให้ลงลึกในระดับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป จึงได้มีการดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. ต่อเนื่องเป็นระยะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. มาแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.สุโขทัย จ.ระนอง จ.ลำปาง จ.สุพรรณบุรี และในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
     กิจกรรมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 จะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบไปด้วย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงานในสังกัด วท. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานในครั้งนี้ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และผลงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และได้มีการประชุมกลุ่มย่อยการบรรยายบทบาทภารกิจของ วท. และการนำเสนอศักยภาพองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อไปพัฒนาจังหวัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างเครือข่ายการประสานงานที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการผลิตองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ที่ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิต จากการใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ด้าน วทน. อย่างครอบคลุมในทุกระดับจังหวัดและชุมชนท้องถิ่น 
     นอกจากนี้ กิจกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการที่ วท. ดำเนินงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ณ หมู่บ้านผลิตไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี การศึกษางานโครงการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วท. กับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินภารกิจรูปแบบต่างๆ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากการถ่ายทอดความรู้ที่ทำให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร  และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่โดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ศวภ.1 สรุปผลการดำเนินงาน และระดมสมองวางแผนนำ วทน. สู่ชาวเหนือ
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในโครงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
» ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
» ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าบูรณาการวิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติภาคชุมชนที่ จ.ร้อยเอ็ด
» ก.วิทย์ จัดทัพหน่วยงาน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการพื้นที่ 4 จังหวัด
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป