กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา rice

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [ข้าวไทย, RICE, นวัตกรรมดี, ไม่มีดอกเบี้ย]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
Tags: [ข้าวไทย, RICE, นวัตกรรมดี, ไม่มีดอกเบี้ย]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
3. หมู่บ้านข้าวเหลือง 11
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, rice, yellow, หมู่บ้าน, ข้าวเหลือง]  ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
4. หมู่บ้านข้าวสาลี
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, rice, หมู่บ้าน, ข้าวสาลี]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... (Web Map Based) ภายใต้ 8 มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (rice.gistda.or.th) ทั้งนี้ สทอภ. ส่งข้อมูลให้กับศูนย์อำนวยการภัยแล้งและไฟป่า กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... กรณีศึกษา   ที่มา: My Rice Will Grow On (http://earthzine.org/2015/07/30/my-rice-will-grow-on/)  ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
... Zero waste เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวตลอดทั้ง Rice Cycle         รางวัลรองชนะเลิศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม คือ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าปลีก (Longan Chocolate Rice Bar) สับปะรดจังหวัดลำปาง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ด้านคุณภาพเนื้อสับปะรดไม่ได้คุณภาพ ไม่มีตลาดกลางรับซื้อทำให้ต้นทุนการขนส่งสูง และยังใช้สายพันธุ์เดิมๆ  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
9. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... หรือ International Rice Research Institute (IRRI) ประเทศไทยได้พัฒนาและปรับปรุงเครื่องเกี่ยวนวดข้าวจนเหมาะกับสภาพการทำงานในประเทศได้เป็นอย่างดี แล้วยังส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย คาดว่าในปัจจุบันมีเครื่องเกี่ยวนวดใช้งานในประเทศมากกว่า ...
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015
... 12 สายพันธุ์ 35. Rice Zoning 36. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้าวพันธุ์ลืมผัว 37. ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย (กลางน้ำ) 38. ชุดตรวจไวรัสในกล้วยไม้ Pocy Kit (กลางน้ำ) 39. เครื่องไถระเบิดดินดานที่ใช้กับแทรคเตอร์ขนาดกลางเครื่องยนต์ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป