กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านข้าวสาลี

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวสาลี
หมู่บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน เป็นพื้นที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงตระหนักถึงสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ห่างไกลความเจริญ ทำให้ราษฎร        ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  หมู่บ้านผาคับ อ.บ่อเกลือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 600 เมตร พื้นที่โอบล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว มีลำน้ำมาง ซึ่งเป็นสาขาของลำน้ำน่านไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่              เป็นที่ราบ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำและป่าซึ่งเหมาะกับการทำเกษตร ปัจจุบันมี 39 ครัวเรือน ประชากรรวม        158 คน มีการทำเกษตรเพื่อยังชีพ รับจ้างทั่วไปและหาของป่า
ในปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์         พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กำหนดให้หมู่บ้านผาคับเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน และมุ่งนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่     ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยมีศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เป็นหน่วยงานหลักที่ประสานการดำเนินงาน มีพันธมิตรจากองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งใน และนอกพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลีคุณภาพดี เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี  เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ เป็นต้น

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายสำราญ   สอนลาว
นายวีระชัย   วงศ์มณีทิพย์

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
นางสาววิศรา  ไชยสาลี / 081 837 0270 / 081 692 5485

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมล
นายศักดิ์ชัย  วัฒนศรีรังกุล/081 985 1385 / 02 564 6704 / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» “ข้าวไทย”...ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด สนช. ชวนคนไทยเลิกขายข้าวเป็นเกวียน
» “ข้าวไทย”...ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด สนช. ชวนคนไทยเลิกขายข้าวเป็นเกวียน
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป