กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หารือ

ทั้งหมด 68 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการสนับสนุนและยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมเซ็นทารา อันดา เทวี ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
... จากนั้น นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและสั่งการต่อไป       ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
... AEC ได้อย่างไร ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและมีส่วนร่วมต่อการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ อีกทั้งยังเป็นเวทีประชุมหารือ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... เช่น การประชุมหารือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP กับ หน่วยงานสถาบันการเงิน และ หน่วยงาน E-commerce เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อเตรียมช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ (e-market place) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น  ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... (Mr. Staffan Herrstrom)   เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและสวีเดน  ...
อังคาร, 19 เมษายน 2016
... เพราะเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ได้ วันนี้ต้องพัฒนาต้องเรียนรู้นะครับ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน กลไกร่วมกัน การบูรณาการ การประชุมหารือที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว ให้คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนา catalyst ซึ่งใช้สำหรับ LPG/Gasoline reformer เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
... หน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานของประเทศ ได้ร่วมกันหารือการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานเต้ารับและเต้าเสียบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการได้แก่ สมอ. สวทช. การไฟฟ้านครหลวง ...
อังคาร, 05 เมษายน 2016
... เป็นต้น 2.การประชุมหารือผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี 3.OTOP STI Matching เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป และการจับคู่คำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง นิทรรศการ “วท. คืนความสุข ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
... ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบันทึกการหารือการยกระดับการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรแก่อุตสาหกรรมไทย กับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป