กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559

พิมพ์ PDF

   

       

         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายรัฐบาล ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมด้วย

 

 

       วันนี้ (22 เม.ย.59) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายให้ส่วนราชการไปดำเนินการ ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรี ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางประทานพร “ภ.ป.ร.” ที่ประดิษฐานบนบุษบก พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และพระรูปกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน รวมทั้ง เยี่ยมชมบูธ OTOP Selected ณ บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของตกแต่งและของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาทิ กลุ่มสมุนไพรดูดกลิ่น ธูปหอมอำพัน กลุ่มทอผ้ายกลายดอกบ้านต้นห้า ผ้าฝ้ายดอกเปลือย ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผัดหมี่เมืองปัก (หมี่โคราชห้าดาว) ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดา ฯลฯ ซึ่งสินค้า OTOP Selected เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าโอทอปเชิงพาณิชย์ที่นำไปสู่ระดับสากล จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนำไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ค้าส่ง การค้าขายผ่านออนไลน์ รวมถึงจำหน่ายที่ร้านค้าปลอดภาษี คิง เพาเวอร์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

      พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce Service Center: MOS Service Center) และเยี่ยมชมศูนย์บริการประชาชนฯ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์สำหรับให้บริการให้คำปรึกษาทั่วไป บริการรับเรื่องร้องเรียน (Call Center 1203) การให้คำแนะนำผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) การรับคำขอจดทะเบียน จดแจ้ง ขออนุญาตของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ผ่านจุดบริการ ณ จุดเดียว (Single Point) ทั้งในส่วนกลาง ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งยังเปิดการให้บริการรูปแบบใหม่ผ่าน Smart Phone เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศและบริการต่าง ๆ จากกระทรวงพาณิชย์ได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วย โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับ

       โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ โดยชื่นชมการทำงานของทุกกระทรวงที่มีความคืบหน้าโดยลำดับ และขอให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานต่อไป พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุม ได้แนะนำคณะผู้บริหาร รายงานภารกิจสำคัญ และสรุปผลงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนำเสนอประเด็นที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุน และขอความร่วมมือจากส่วนราชการ จากนั้น นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและสั่งการต่อไป

      ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เลขาธิการ ก.พ. ได้เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มาติดตามงานบูรณาการตามที่ได้สั่งการและมอบ หมายแต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ เช่น เรื่องชุมชนดินแดง การพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การปฏิรูปนักเรียนทุนรัฐบาลในเรื่องการปรับปรุงการจัดสรรทุน สัญญาค้ำประกันและสัญญารับทุน ฯลฯ พร้อมทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce Service Center: MOS Service Center) และสั่งการให้ทุกกระทรวงจัดทำแผน 20 ปี โดยแบ่งเป็นแผนละ 5 ปี ๆ และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการจำแนกแต่ละเรื่องว่าเรื่องใดเร่งด่วน หรือไม่เร่งด่วน แยกอกเป็น Agenda Base และ Function Based เป็นต้น

 

-----------------------------

ข้อมูลจาก : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

เผยแพร่ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป