กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ประจำปี 2558

ประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF

 

      22 เมษายน 2559 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ประจำปี 2558 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ AEC” แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศจะมีส่วนสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้อย่างไร ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและมีส่วนร่วมต่อการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ อีกทั้งยังเป็นเวทีประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีความรักและศรัทธาต่อองค์กรสภาวิชาชีพ และประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
      ดร. พิเชฐ  กล่าวว่า สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตราฐาน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  นอกจากนี้ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นที่สนใจแก่เยาวชนและประชาชนโดยทั้วไป บทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในทุกๆสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 สาขาหลักที่เป็นเป้าหมายอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ 1.นิวเคลียร์ 2.จุลินทรีย์ 3.สิ่งแวดล้อม และสารเคมีอันตราย ผมเชื่อมั่นว่านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกๆสาขาจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอุดมการณ์ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทั้งของตัวเองและของประเทศ เพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าและทัดเทียมนานาอารยประเทศ
       “วันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์จัดตั้งโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นที่จะดึงดูดบริษัทเอกชนไทยใน ทุกระดับตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กหรือ Start up ไปจนถึงบริษัทไทยขนาดใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก โดยมีทีมวิจัยประมาณ 40 คน ที่มีความ เชี่ยวชาญหลากหลาย ตั้งแต่ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถพิเศษ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวกระบวนการ การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในอาหาร เคมีอาหาร การผลิตสารมูลค่าสูงจากวัสุดเศษเหลือจากการแปรรูปอาหาร เป็นต้น” ดร.พิเชฐ กล่าว
 
      นายนิรุจน์  อุทธา  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งนี้การเปิดประชาคมอาเซียน ทำให้โอกาสทางการค้า นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้พร้อมกับการแข่งขันในระดับสากล โดยสภาวิชาชีพฯมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต  ทั้งการออก การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  และส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบวิชาชีพ และด้านที่เป็นประเด็นซึ่งกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ  : นายรัฐพล หงสไกร/ นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : 
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : sciencethailand
Call Center : 1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป