กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดต่อเนื่องนำ วทน. เดินหน้ายกระดับโอทอป จังหวัดปทุมธานี หวังสร้างเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงชุมชนเข้มแข็ง

กระทรวงวิทย์ฯ จัดต่อเนื่องนำ วทน. เดินหน้ายกระดับโอทอป จังหวัดปทุมธานี หวังสร้างเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงชุมชนเข้มแข็ง

พิมพ์ PDF

 

      31 มี.ค. 2559 ที่เทคโนธานี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade)” จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับสินค้าโอทอป ให้มีศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในและต่างประเทศ โดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี

       รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ได้สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโอทอปวิสาหกิจชุมชน โดยการนำ วทน. ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบมาตรฐานและการออกแบบเครื่องจักร รวมถึงพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ Start Up กลุ่มโอทอปปัจจุบัน Existing และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่ SMEs Growth

     ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาโอทอปยุคใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากโอทอป 1.0 มาเป็นโอทอป 2.0 โดยโอทอป ต้องมี “เสน่ห์” มีเอกลักษณ์ มีเรื่องราวความเป็นมา มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น โอทอป ต้องมี "ที่ขาย" โดยการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โอทอป ต้องเป็น "โมเดลธุรกิจ" ไม่ใช่เป็นเพียงสินค้า โอทอป ต้องใช้ "e-commerce" เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายโอทอป ต้อง "ขับเคลื่อนร่วมกัน" โดยใช้กลไกร่วมภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน โอทอป ต้องสร้าง "คลื่นลูกใหม่" โดยดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วม ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล วท. มีความตระหนักอย่างยิ่งในการนำ วทน. มาสนับสนุนพร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มโอทอป เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวง      วิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการจัดสัมมนา โดยได้มอบหมายให้ วว. เป็นหน่วยงานหลักในการผนึกกำลังประสานดำเนินงานเชิงบูรณาการดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาจะมุ่งเน้นใน 6 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการออกแบบเครื่องจักร

   

         ด้าน ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. เป็นหน่วยงานหลักที่พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาการรับรองระบบคุณภาพสินค้าในระดับเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการโอทอป ที่กำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคต จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการโอทอป มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ  ให้มีคุณภาพจนสามารถเพิ่มผลผลิตรายได้ ยกระดับคุณภาพของสินค้าด้วย วทน. ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนา “ยกระดับโอทอปด้วย วทน.” โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ณ จังหวัดปทุมธานี ลำดับถัดไปคือ จังหวัดตราดและจังหวัดลำปาง ซึ่งจะจัดทั้งสิ้น 10 ครั้ง

       สำหรับกิจกรรมหลักในวันนี้ประกอบด้วย 1.OTOP Academy ภาคการบรรยายถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ อาทิ ยกระดับสินค้า เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การขอมาตรฐานเลข อย. ผลิตภัณฑ์โอทอป การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม เป็นต้น 2.การประชุมหารือผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี 3.OTOP STI Matching เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป และการจับคู่คำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง นิทรรศการ “วท. คืนความสุข ยกระดับโอทอปด้วย วทน.” เวทีโชว์ผลงานจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งนับเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป ให้สามารถนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดี มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

 

ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว  : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

facebook : sciencethailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : Call Center  1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป