กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สทอภ

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
... สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
...       ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเทคโนโลยีระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือTHEOS-2 ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดเชิงพื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
... โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเสนอเทคโนโลยี ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือTHEOS-2 ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดเชิงพื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ครอบคลุมด้านการเกษตร ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
54. การประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (นายอลงกรณ์ เหล่างาม) ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และหารือการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด วท. (สทอภ./สดร.) ในงาน ครม.สัญจร ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
... ได้แก่ น้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพ  แกนสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง น้ำพริกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารเทศ (สทอภ.) ให้ความร่วมมือจังหวัดลำปาง ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
... Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA) ที่เสนอโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ซึ่งจะจัดตั้งในพื้นที่ของอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... (วว.) นำกิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษ Hydroponic สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มาโชว์ภายในงาน พร้อมนำเสนอระบบการติดตามการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... ได้แก่  สดร. วศ. สทน. สทอภ. อพวช. สวทช. และ วว.         ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.),กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นอกจากนี้ อพวช. ยังได้เชิญหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2015
... (BATAN) (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) เพื่อร่วมกัน         7. ความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป