กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัด ก.วิทย์ฯ ใช้โอกาสเยือนลาว ติดตามความก้าวหน้า วทน.ไทย-ลาว

ปลัด ก.วิทย์ฯ ใช้โอกาสเยือนลาว ติดตามความก้าวหน้า วทน.ไทย-ลาว

พิมพ์ PDF

 
     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมลาว พลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมผู้บริหารหน่วยงาน วท. ประชุมหารือร่วมกับ นายสัญญา ประเสริฐ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยนายมาลัยทอง กมมะสิทธิ์ อธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเมื่อต้นปี 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน
 
 
     รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการพบปะผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว อย่างไม่เป็นทางการ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นำคาราวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงในช่วงวันที่ 1-3 มิถุนายน 2558 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติลาว และเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย  โดยการประชุมหารือดังกล่าวแม้จะใช้เวลาเพียงไม่นาน แต่ถือว่าทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสรายงานความคืบหน้าตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และที่ผ่านมาฝ่ายลาวได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน วท. ด้วยแล้ว  คิดว่ามีความคืบหน้าในหลายสาขา อีกทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้งสองฝ่ายมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง การหารือครั้งนี้ฝ่ายไทยที่มาร่วมประชุม ได้แก่  สดร. วศ. สทน. สทอภ. อพวช. สวทช. และ วว.
 
 
     จากการประชุมหารือ รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่าทั้งสองฝ่ายควรมีการตั้งคณะทำงาน ที่เป็น Working group ในแต่ละสาขาทั้งหมด 17 สาขา ซึ่งหากจัดตั้งได้ จะทำให้คณะทำงานดังกล่าวเป็นตัวขับเคลื่อนได้ชัดเจน ซึ่งฝ่ายลาวเห็นด้วยในข้อเสนอดังกล่าวโดยเชื่อว่าเมื่อมี Working group แล้ว จะสามารถกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่ละเอียดได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคตบนเวที ASEAN COST ควรมีการพูดคุยเรื่อง Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน) ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์กลุ่มประเทศสมาชิก
 
 
 
นอกจากนี้ ในเวทีประชุมหารือฯ ได้มีการรายงานข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รายงานว่า เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2558 อธิบดีกรมมาตรฐานและวัดแทก ของลาว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ. มว. และ สมอ.ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทางฝ่ายลาวต้องการขอการรับรองห้องปฏิบัติการ IEC 17011 และ วศ. พิจารณาเห็นว่า การทำมาตรฐานอุตสาหกรรม ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนการขอใบรับรองอาจใช้เวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ สมอ.กระทรวงอุตสาหกรรมยินดีให้เอกสารคู่มือไปศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของาฝ่ายลาว
     ด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้รายงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมที่ทางฝ่ายลาวให้ความสนใจ โดยเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมนั้น จะไม่ใช่เฉพาะหน่วยงาน วท.ของลาวเพียงหน่วยเดียว แต่จะต้องมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ด้วย  ซึ่งตอนนี้ได้ทดลองใช้ระบบดึงภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่ครอบคลุมพื้นที่ลาวและได้หารือกับกระทรวงกสิกรรม  กรมข้าว พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของไทย ดังนั้น อาจต้องให้ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายลาวได้รับทราบและประสานข้ามกระทรวงอย่างเป็นทางการด้วย 
     ส่วนทางด้าน สดร. สทน. อพวช. สวทช. และ วว. จะรายงานความคืบหน้าในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไปในการประชุมทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ หลังจากพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ
 

     ในส่วนความต้องการฝ่ายลาว ได้ขอให้ไทยช่วยออกแบบหอดูดาว ขนาดความจุ 30-50 คน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนในประเทศลาว ตลอดจนการขอคำแนะนำและสนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งหากดำเนินการได้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ระดับรัฐบาลทั้งสองประเทศ และอาจมีการกู้เงินจากรัฐบาลไทยดำเนินการต่อไป
 
ข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป