กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ระบบภูมิสารสนเทศ

ทั้งหมด 24 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [เว็บไซต์, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ระบบบริหารจัดการข้อมูล, ระบบภูมิสารสนเทศ]  ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
... โดยใช้งบอุดหนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการจัดการขยะชุมชน 5ตัน/วัน เป็นจำนวนเงิน 2,872,000 บาท  3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
            หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ ได้นำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยำเป็นข้อมูลที่แท้จริงตรวจสอบได้ ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
4. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  Royal Project ตามรอยพระบรมยาตรามหาราชาบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน : ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนี้ ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
... ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ภัยพิบัติ การบุกรุกป่าไม้และที่ของรัฐ การเพาะปลูกและคาดการณ์ผลผลิต แหล่งน้ำ มลพิษและอุบัติภัยทางบกและทะเล การใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
พุธ, 21 มกราคม 2015
... 6.เทคโนโลยีอวกาศ การสำรวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ 7.มาตรวิทยาและการมาตรฐาน 8.การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 9.การเสริมสร้างนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม 10.อุทยานวิทยาศาสตร์ 11.การจัดการทรัพยากรน้ำ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
7. โครงการ GISTDA เพื่อชุมชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อทรัพยากร)
...  และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ทำให้เมื่อเกิดอุทกภัย หรือภัยแล้ง การให้ความช่วยเหลือหรือการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย ก็จะทำได้ยาก ดังนั้น หน่วยงานในท้องถิ่นจึงเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบภูมิสารสนเทศ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา” (ระบบภูมิสารสนเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  พร้อมด้วย พลเอก.วิชิต สารทรานนท์ ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
9. กิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
         GISTDA จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา” (ระบบภูมิสารสนเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ...
อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
... ครอบคลุมใน 14 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ (2) พลังงานหมุนเวียน (3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (4) ดาราศาสตร์ (5) เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (6) เทคโนโลยีอวกาศการสำรวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ ...
พุธ, 26 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป