กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ

ก.วิทย์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ

พิมพ์ PDF

 

 

         ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัว เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ “ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปี 2554 นำเสนอผ่าน www.rdp.in.th โดยร่วมกับ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
 

 

         ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งกับทาง สทอภ. ว่า ควรนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาจัดทำเป็นระบบภูมิสารสนเทศ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเนื่องจากปี 2554 ถือเป็นปีมหามงคลครบรอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์ท่านทรงนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ เพื่อช่วยเหลือราษฏรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเว็บไซต์ได้ออกแบบมาง่ายต่อการใช้งาน มีข้อมูลที่ทันสมัย มีภาพที่คมชัด มีความละเอียดสูง ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจุดประกายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและนำแนวคิดพระราชดำริด้านการพัฒนาต่างๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติตามต่อไป

 

         

         ด้านดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ กล่าวว่า ประชาชนชาวไทยต่างตระหนักดีถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำมาโดยตลอด ในหลายๆ พื้นที่ที่พระองค์ทรงได้เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดาร ในบางครั้งจะเห็นว่าพระองค์ทรงขับรถด้วยพระองค์เอง เพื่อเสด็จไปตรวจพื้นที่ที่จะพระราชทานโครงการต่างๆ ที่เหมาะสม ทรงใช้องค์ความรู้ต่างๆ ในการช่วยแก้ปัญหาของประชาชนมาตลอดระยะเวลา 50 ปี นอกจากนี้ พระองค์ทรงตระหนักถึงการพัฒนาคนก่อนการพัฒนาการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งปวงที่มีพระราชดำริ อันทรงเป็นคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำริความว่า "โครงการต่างๆ นั้น ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสพอยู่อย่างรีบด่วน และมีผลในระยะยาว โดยที่การพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ความจำเป็นและประหยัด ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ ประชาชน ต้องสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด" ในการพัฒนาสังคมจำเป็นต้องมีตัวอย่างความสำเร็จ ในอีกทางหนึ่งทรงเน้นให้เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นในแต่ละภูมิศาสตร์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเรื่องราวต่างๆ ได้ที่ www.rdp.in.th

ข่าวโดย : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพถ่ายโดย : นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2333 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป