กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

Alzheimer Info

เป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์จากองค์ความรู้ ต้นแบบการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ การวินิฉัยและการรักษา 10 อาการเตือนในการเกิดโรค และแนวทางการป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ รวมถึง การดูแลและการสื่อสารที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วย ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นดังกล่าวยังสอดแทรกเกมส์ฝึกสมองให้ผู้ใช้ได้ฝึกสมองกันอีกด้วย โดยรูปแบบหรือ Theme จะเกี่ยวกับการเดินทางไปตามเกาะองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านตัวละครน่ารักๆ นั่นคือตัวการ์ตูนครอบครัว Forget me not ซึ่งแต่ละเกาะจะมีการทดสอบองค์ความรู้ของผู้ใช้ก่อนและหลัง อีกด้วย หากสามารถปลดล็อกได้หมดสามารถติดต่อ ขอรับรางวัลได้เลย

Drift

เป็น Application ที่จัดเก็บข้อมูลการเดินทางแบ่งเป็นการเดินทางด้วยเท้า และการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสาร (DRIFT มาจาก Drive or FooT) มีวัตถุประสงค์ สนับสนุนการออกกำลังกายโดยการเดินมากขึ้น และลดการใช้พลังงานโดยการให้ข้อมูลการใช้รถในแต่ละวัน เพื่อให้พิจารณาว่า สามารถทดแทนด้วยการเดินได้หรือไม่

FoodiEat

แอพพลิเคชันบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกาย พัฒนาโดยเนคเทค สวทช. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและติดตามการบริโภคอาหารและออกกำลังกายในแต่ละวัน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยโปรแกรมสามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน (BMR) และสัดส่วนสารอาหารหลักที่ได้รับของผู้ใช้ รวมทั้งแสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและค่าน้ำหนักที่ควรจะเป็น ทำให้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับประวัติการรับประทานอาหารและออกกำลังกายจะทราบว่าอาหารที่บริโภคเหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายหรือไม่ นอกจากนี้โปรแกรมยังเชื่อมโยงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการสำหรับอาหารไทยและฉลากโภชนาการจากหน่วยงานพันธมิตรมากกว่า 3,000 รายการ โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการอาหารด้วยการสแกนบาร์โค้ด เพิ่มข้อมูลหรือถ่ายรูปฉลากอาหารเพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบและเพิ่มในฐานข้อมูลต่อไปได้

KhunLook

 

คุณลูกเป็นแอพพลิชันบนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตพัฒนาโดยเนคเทค สวทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อช่วยในการดูแลประเมิน และติดตามการเจริญเติบโตพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก โดยเน้นให้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดู ได้แก่ผู้ปกครองสามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นเครื่องมือที่สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่ควรต้องติดตาม เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

ขอขอบคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ที่อนุญาตให้ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-6 ปี) และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

 

KidDiary

แอพพลิเคชันบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย พัฒนาโดยเนคเทค สวทช.ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองติดตามเฝ้าระวังการเจริญเติบโต พัฒนาการและการได้รับวัคซีนของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี โดยแอพพลิเคชันจะแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ไปพบแพทย์และรับการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในแอพพลิเคชันนี้จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานจะสามารถเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลและโรงเรียนที่มีความร่วมมือเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติต่อไป

MyAct

MyAct เป็นโปรแกรมที่สามารถเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมคือ นอน นั่ง เดิน และวิ่ง MyAct คำนวณพลังงานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม แสดงจำนวนก้าวและระยะทางที่เดินหรือวิ่งให้ในแต่ละวัน MyAct เก็บข้อมูลและเรียกดูย้อนหลังได้ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งาน รวมทั้งยังสามารถส่งข้อมูลขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้อีกเมื่อสมัครเป็นสมาชิกที่ http://chula-park.com/ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MyActApp

MyYaAndYou

เป็นแอพพลิเคชันที่ต่อยอดจากแอพพลิเคชัน YaAndYou ให้บริการ ทั้งสำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและเพิ่มความสามารถในการดูแลการใช้ยาส่วนบุคคล โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ผู้ใช้สามารถบันทึกยาที่ใช้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถบันทึกเวลาเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ให้ใช้ยาตรงตามที่แพทย์สั่ง เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.) และเนคเทค สวทช. ด้วยแอพพลิเคชันนี้ ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลยาและสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว และเห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก “ยากับคุณ” เพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อีกด้วย

YaAndYou

เป็นแอพพลิเคชันสำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.) และเนคเทค สวทช. ด้วยแอพพลิเคชันนี้ ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลยาและสุขภาพได้สะดวก รวดเร็วและเห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก “ยากับคุณ” เพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อีกด้วย

Z-Baby

โปรแกรมช่วยคำนวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ สามารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ พร้อมทั้งแสดงคำอธิบายถึงการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถคำนวณอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอด และสามารถรับทราบน้ำหนักที่คุณแม่ควรเป็น และเปรียบเทียบน้ำหนักคุณแม่ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ เพื่อให้ได้ลูกน้อยที่มีขนาดและน้ำหนักปกติ ด้วยการเทียบกับระบบ BMI นอกจากนี้ยังสามารถรับทราบแคลลอรี่ (Calories) ที่ควรได้รับระหว่างการตั้งครรภ์ พร้อมแนะนำรายการอาหาร

BaiKhaoNK

ใบข้าวเอ็นเค เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวในแปลงนา โดยดูจากลักษณะของสีที่ ปรากฎออกมาจากใบของต้นข้าว ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่ต้องสูญเสียไปกับการใส่ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นต่อความต้องการของต้นข้าว

FCS:คำนวณปุ๋ยสั่งตัด

แอพพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (Fertilizer Usage Calculator by Soil Analysis) การใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนการใส่ปุ๋ยมากเกินไปนอกจากทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วอาจทำให้พืชอ่อนแอ โดยดินที่ใช้ในการเพาะปลูกของประเทศไทยมีความแตกต่างกันมากกว่า 200 ชุดดิน แต่ละชุดดินมีคุณสมบัติแตกต่างกันเมื่อนำมาใช้เพาะปลูก นอกจากนั้นในแต่ละพื้นที่ของชุดดินนั้นๆ ก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของชนิดและพันธุ์พืช จึงต้องมีการระบุชุดดินและจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการเพาะปลูกและการใช้ปุ๋ย แอพพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยคำนวณและแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยผสมตามชนิดดินที่ระบุ โดยคำนวณผลลัพธ์ตามการป้อนค่าผลการวิเคราะห์ดินและวิธีการปรับปรุงดิน หลังจากนั้นจะแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ค่าธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่เหมาะสมเป็นปริมาณแม่ปุ๋ยจำนวนสามตัวคือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และMOP (0-0-60) สำหรับการใช้ปุ๋ยในแต่ละครั้ง นอกจากนี้สามารถคำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อพื้นที่เพาะปลูก คำนวณจำนวนกระสอบของแต่ละแม่ปุ๋ยที่ต้องใช้ คำนวณราคาการสั่งซื้อแม่ปุ๋ย และราคาค่าใช้จ่ายปุ๋ยต่อไร่ ดังนั้นการใช้ปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนอกจากจะได้ธาตุอาหารหลักที่ตรงกับความต้องการของพืชแล้วยังประหยัดต้นทุนมากกว่า ลดการสูญเสีย และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

FMC:คำนวณผสมปุ๋ย

แอพพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator) เป็นโปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่ต้องการ การคำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน้ำหนักของแม่ปุ๋ยจำนวนสามตัวคือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) รวมถึงสารตัวเติม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้) สามารถคำนวณสัดส่วนผสมต่อพื้นที่เพาะปลูก และเลือกการคำนวณเพื่อการตวงเป็นปริมาตรได้ สามารถคำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน้ำหนักของแม่ปุ๋ย แต่ละตัวว่าเมื่อรวมกันแล้วประกอบเป็นปุ๋ย ผสมสูตรอะไร รวมถึง ตรวจสอบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ย ว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของปุ๋ยสูตรที่ระบุหรือไม่ นอกจากนี้สามารถดึงข้อมูลค่าธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจสำคัญจากฐานข้อมูลซึ่งได้รวบรวมจากข้อแนะนำการใช้ปุ๋ยพืชของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใส่ลงบนฐานข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย

กล้วยเล็บมือนาง

แอพพลิเคชั่นนี้จะแนะนำความรู้เกี่ยวกับกล้วยเล็บมือนางทั้งแหล่งเพาะปลูก คุณค่าทางโภชนาการ และการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์กับการผลิตกล้วยเล็บมือนาง โดยการแนะนำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนางในรูปแบบต่างๆ และนอกจากนี้ยังมีมินิเกมกล้วยเล็บมือนางในรูปแบบการทดสอบต่างๆ แอพพลิเคชั่นนี้จะทำให้ได้ทั้งสาระความรู้ทางวิชาการและความสนุกสนานไปพร้อมกัน

Medical Genomics

เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการถอดรหัสดีเอ็นเอบนจีโนมมนุษย์แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว มินิเกม และแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ในลักษณะเสริมการเรียนรู้ โดยแอพพลิเคชั่นนี้เป็นการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

Royal Project

ตามรอยพระบรมยาตรามหาราชาบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน : ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนี้ พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับหน่วยงาน ประชาชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ระบบฯ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความกินดีอยู่ดี มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสืบไป

FloodSign

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานระดับคราบน้ำท่วมสูงสุดสำหรับมหาอุทกภัยปี 2554 และส่งเสริมการใช้ Crowd Sourcing (แหล่งข้อมูลจากประชาชน) ในการช่วยรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ เพื่อให้ข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งยังเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลระดับคราบน้ำท่วม และการวิจัยต่อยอด เช่น การพัฒนากระบวนการประมาณค่าในช่วง (Interpolation) ที่ไม่มีผู้รายงานเข้ามา และการนำเสนอสถานการณ์น้ำท่วมจริงที่ประชาชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยแสดงความสูง-ต่ำของระดับน้ำเชิงพื้นที่ (หมายเหตุ: เปิดใช้งาน เมื่อมีสถานการณ์ “อุทกภัย” เกิดขึ้น)

FM91BKK

FM91BKK เป็นแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยกรองข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ มากมาย ให้เหลือแต่ข้อมูลที่อยู่ในบริเวณจุดที่เราสนใจ โดยเราสามารถกำหนด จุดที่สนใจได้ตามต้องการ Features :

 • สามารถโทรเรียกขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ (โดยไม่ต้องจำเบอร์โทรศัพท์)
 • สามารถติดตามข่าวสารของ สวพ 91 ผ่าน Facebook, twitter, และ ฟังวิทยุออนไลน์
 • สามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการพิมพ์ส่งข้อความ พร้อมถ่ายรูปเหตุการณ์และตำแหน่งปัจจุบัน จะถูกส่งตรงถึง Staff ของ สวพ
 • สามารถแจ้งข่าวสาร พร้อมถ่ายรูปเหตุการณ์ ให้ Staff ของ สวพ - สามารถแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้ช่วงอันตราย จากถนนทางหลวง 4 สาย (ทางหลวงหมายเลข 1,2,3,4)
 • สามารถแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้แยกไฟแดงที่มีกล้องจับความเร็ว (เฉพาะกรุงเทพฯ)
 • สามารถดูภาพจากกล้อง CCTV ได้ (Traffy)
 • สามารถแสดงข่าวสารในบริเวณที่สนใจได้
 • สามารถเพิ่มจุดสนใจ กำหนดเวลาข่าวสารย้อนหลัง เลือกประเภทข่าวสารที่สนใจ และรัศมีบริเวณของจุดสนใจได้ - สามารถแสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ จราจรหรือข่าวสารต่างๆ ลงบนแผนที่
FM91BKK เป็นความร่วมมือระหว่างเนคเทค สวทช. สวพ 91 และ AIS

 

ISci

เป็นแอพพลิเคชั่นที่บรรจุสื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นรวมถึงหนังสือไปอ่านได้

MOST IPTV

แอพพลิเคชั่นเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. จากช่อง MOST Channel ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Live Broadcasting และรายการย้อนหลัง พร้อมทั้งช่องรายการความรู้ของ STKC ในรูปแบบ VDO on Demand รวมถึงรายการถ่ายทอดสดกิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆแบบ Live Broadcast Event

NHC

เกาะติดสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างทันท่วงทีด้วย NHC Mobile Application แอพพลิเคชั่น จาก คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ สำหรับใช้ติดตามข้อมูลฝน สภาพอากาศ ระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น แผนที่ วิเคราะห์เส้นทางและความแรงพายุ คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 7 วัน

SLRI

 

แสดงข้อมูลทั่วไปของสถาบัน,องค์ความรู้เกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง,ข้อมูลของแสงที่ได้ใช้ในแต่ละวัน ข่าวสารงานวิจัย สถิติ ข่าวสารกิจกรรมของทางสถาบัน

สามารถ Download ผ่าน www.slri.or.th

 

 

Thai Innolinks e-magazine

 

นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย คูปองนวัตกรรม ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรม

แอพพลิเคชั่นวารสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงาน ประกอบด้วย วารสาร 10 ฉบับ แยกดาวน์โหลด ได้แก่

 1. นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก
 2. พลังงานสะอาด
 3. อุตสาหกรรมชีวการแพทย์
 4. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย
 5. คูปองนวัตกรรม
 6. ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร
 7. นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย
 8. พลาสติกชีวภาพ
 9. นวัตกรรมข้าวไทย
 10. รางวัลนวัตกรรม

 

 

 

TVIS

TVIS: Traffic Voice Information Service เป็นระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงพูดแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ ระบบจะทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีรู้จำเสียงพูดภาษาไทย สำหรับข้อมูลสภาพการจราจรจะดึงมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บน Internet แบบ Real-time นอกจากนี้ยังสามารถดึงภาพจากกล้อง CCTV เพื่อดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะข้อมูลสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

EasyHos

EasyHos เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลเสมือนเป็นผู้นำทางแก่คนไข้ เมื่อใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐ ข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลการให้บริการของคนไข้ เช่น สถานที่ที่คนไข้จะต้องไปติดต่อ ณ เวลานั้น จำนวนคิวที่ต้องรอการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว ข้อมูลใบเสร็จล่วงหน้า เป็นต้น โดยระบบ EasyHos จะช่วยให้คนไข้ไม่หลงขั้นตอนในโรงพยาบาลของรัฐ และสามารถทราบข้อมูลการให้บริการต่างๆ ของตนเองอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่ เป็นการลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามหรือค้นหาคำตอบแก่คนไข้อีกด้วย ผลงาน EasyHos ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ (MEGA2014) และรางวัลชมเชยในงานประกวด ICT Excellence Awards 2015 ประเภทโครงงานนวัตกรรม ไม่มีให้ Download ใช้งานเฉพาะกิจในโรงพยาบาลเท่านั้น

 

FengShuiApp

โปรแกรมฮ้วงจุ้ยบ้านแปดทิศ (FengshuiApp) นี้จัดทำเพื่อให้บุคคลทั่วไป สามารถเลือกทิศตำแหน่งที่ดีสำหรับห้องนอน ห้องทำงาน รวมไปถึงเลือกทิศของบ้านให้เป็นมงคลต่อผู้อยู่อาศัย โดยใช้หลักฮวงจุ้ย ขั้นพื้นฐาน (ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ)

GISTDA GO

บริการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ถนน แหล่งน้ำ สถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมไทยโซต ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย ผ่าน Mobile Application ระบบ Android, iOS และ Browser ต่างๆ เช่น Mozilla Firefox, Google Chrome เป็นต้น

Museums Pool

เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการนำชมพิพิธภัณฑ์ ทั้งแบบที่เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์จริงและแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน การนำชมในแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจะนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งานเท่านั้น ในขณะที่การนำชมในพิพิธภัณฑ์จริง ผู้เข้าชมสามารถดูเนื้อหาของวัตถุจัดแสดงแบบละเอียดได้โดยการอ่าน QR code ที่ติดอยู่กับวัตถุ เนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วย ภาพ เสียง และวิดีโอ เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจในวัตถุจัดแสดงมากยิ่งขึ้น โดย Museums Pool เป็น ความร่วมมือระหว่างเนคเทค สวทช. และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

NVIS

NVIS : News Voice Information Services เป็นระบบบริการอ่านข่าวอัตโนมัติออนไลน์ สามารถดึงข้อความข่าวสำคัญๆ จาก RSS Feed ของเว็บไซด์ของแหล่งข่าว เช่น MCOT, TPBS, ASTV Manager และ CH7 แปลงให้เป็นเสียงพูด บริการอ่านข่าวอัตโนมัตินี้จะมีประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาและคนชรา

TTRS Message

เป็นระบบช่วยให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยิน เน้นคนหูหนวกสามารถติดต่อสื่อสารกับคนปกติได้ โดยผู้ใช้งานจะส่งข้อความเป็น video ภาษามือผ่านแอพพลิเคชั่น ไประบบตรงกลางที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ เจ้าหน้าที่แปลภาษามือแล้วโทรออกไปยังปลายทางเพื่อแจ้งข้อมูลตามที่แปลได้ให้ทราบ จากนั้นคนปกติจะตอบกลับมาเจ้าหน้าที่ก็แปลคำพูดนั้นเป็น video ภาษามือ ไปยัง แอพพลิเคชั่น

VAJA Text-to-Speech Engine

ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA) พัฒนาโดยเนคเทค สวทช. เป็นซอฟต์แวร์ที่แปลงข้อความภาษาไทย/อังกฤษเป็นเสียงพูด (Thai/English Text-to-Speech) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารเมื่อติดตั้งบนสมาร์ทโฟน จะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องการการผลิตเสียงจากข้อความภาษาไทย/อังกฤษได้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถต่อยอดไปสร้างนวัตกรรมบนสมาร์ทโฟนได้ง่าย

T1C Mag

Thailand One Click (T1C) Magazine ได้สร้างมาเพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับหนังสือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย

Tourism Gistda

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทยนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศไทยเพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นระบบสืบค้นข้อมูล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จังหวัดต่างๆ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประชาชน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว ตลอดจนการวางแผนบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบฯ ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ปักหมุด บอกเล่าความ ประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทยที่ได้ไปเยี่ยมชมหรือได้ท่องเที่ยวมาแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยว ได้นำไปใช้ในการวางแผนประกอบการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวต่อไป

SafeMate

SafeMate เป็นแอพพลิเคชันวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ โดยใช้เซนเซอร์มีอยู่บนสมาร์ทโฟนที่เรียกว่า Accelerometer sensor ซึ่งสามารถประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบ real-time เช่น การเบรก การเร่ง เปลี่ยนเลน และเลี้ยวกะทันหัน สามารถแจ้งเตือน (alert) เมื่อมีการขับขี่แบบอันตราย เช่น แจ้งเตือนด้วยเสียง แจ้งเตือนแบบไอคอนบนแผนที่ มีเครื่องหมายตกใจบนหน้าจอ เครื่องสั่นเมื่อขับเร็วเกินความเร็วที่กำหนด นอกจากนี้ SafeMate ยังมีระบบคิดคะแนนประเมินการขับขี่ เก็บประวัติการขับรถพร้อมแสดงข้อมูลรายสัปดาห์ และแชร์ข้อมูลผ่าน Facebook เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ได้

Traffy bSafe

Traffy bSafe เป็นแอพพลิเคชันสำหรับแจ้งร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของการเดินทางโดยรถสาธารณะ แอพพลิเคชันนี้สามารถอัพโหลดรูปภาพ คอมเม้นต์รูปภาพ ทำการวัดความเร็วของรถแบบ real-time ขณะที่นั่งอยู่ในรถ เพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีที่มีการขับรถเร็วเกินกำหนด จากนั้นผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์ 1584 กรมการขนส่งทางบก

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป