กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พัฒนากำลังคน

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม 3. การพัฒนากำลังคนร่วมกัน 4. การแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ และ 5. กองทุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่” ดร.พิเชฐ กล่าว    ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม กลุ่ม 4 คณะทำงานบูรณาการและเชื่อมโยงงานด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ครั้งที่ 3/2558 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคนในด้านต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... 7 รอบ 5 ธันวาคม  2558 โดยดำเนินกิจกรรมค่ายวิศวกรรม “กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา” ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามพันธกิจพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... ขยายผลแนวคิดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก “โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทีเชื่อมโยงเส้นทางอาชีพ” แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในอนาคต ประยุกต์ใช้การเรียนรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
... แถลงข่าวผลการประกาศรางวัลโนเบล ประจำปี 2015 ในสาขาวิทยาศาสตร์ 3 สาขาได้แก่ฟิสิกส์ เคมีและสรีรวิทยาหรือการแพทย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศและความสำคัญของการพัฒนากำลังคนในระดับสากล ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... และข้อสะโพกเทียมชนิด Unipolar Modular Hip Prosthesis       กลุ่มสร้างความตระหนักและพัฒนากำลังคน ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... และสุดท้ายในด้านการวางรากฐานเพื่ออนาคต โดยทำงานร่วมกับภาคีการศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ทั้งกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวัยแรงงาน ให้มีทักษะความสามารถพร้อมรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมโลก ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... ด้านการพัฒนากำลังคน วทน. โดยสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ อาทิ การศึกษาด้านสะเต็ม (STEM) การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน สหกิจศึกษา ซึ่งจะช่วยภาคเอกชนในการดึงคนที่มีความสามารถเข้าทำงานแบบเชิงรุกด้วยเช่นกันนอกจากนี้ ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
... ของประเทศทั้งในด้านการพัฒนากำลังคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชน ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
...  เร่งพัฒนากำลังคนด้าน วทน. หวังเป็นข้อต่อทุกกระทรวง ชี้เศรษฐกิจเดินได้ต้องอาศัยอินโนเวชั่น          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป