กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

พิมพ์ PDF

 

    วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและยกย่องในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงเป็นนักประดิษฐ์ ฯ ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง


      รศ.ดร. วีระพงษ์  กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน การสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งต้องเริ่มจากการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยมีความสนใจ ใฝ่รู้ มีทักษะและแนวความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ สิ่งที่เราต้องช่วยกันขับเคลื่อน คือ ทลายกำแพงความคิดว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยาก เพราะอันที่จริงวิทยาศาสตร์คือธรรมชาติของสรรพสิ่ง ดังนั้นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจ ได้ลงมือทำจริง คิดค้นแก้ไขปัญหาคำตอบด้วยตนเอง จึงเป็นเสมือนการบ่มเพาะต้นไม้แห่งอนาคตของชาติให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์และเข้มแข็ง และขอชื่นชมบริษัท วินีไทย จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมกับ สวทช. ดำเนินโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและยกย่องในอัจฉริยภาพการทรงเป็นนักประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมการต่อยอดโครงการโดยการจัดประกวดผลงานการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ ก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้นไป

 
   

 

    ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีความร่วมมือในโครงการ “กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม  2558 โดยดำเนินกิจกรรมค่ายวิศวกรรม “กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา” ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามพันธกิจพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนไทย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการออกแบบปละสร้างกล้องดูดาวซึ่งใช้ท้อพีวีซีเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ
   
 
      การดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 ซึ่งได้จัดกิจกรรมค่ายฯ จำนวน 8 ครั้ง มีโรงเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย จำนวน 84 โรงเรียน โดยโรงเรียนจากจังหวัดต่างๆคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร คัดเลือกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ มีนักเรียน จำนวน 462 คน และครู 107 คน ผ่านกิจกรรมค่ายดังกล่าวและโครงการได้มอบกล้องดูดาว ขนาด 8 นิ้ว ให้ทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการและมอบกล้องขนาด 12 นิ้วให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นสื่อเรียนรู้แก่เยาวชนและสาธารณชนต่อไป
 
 
      ในปี 2556 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีที่ได้รับมอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีโรงเรียน 16 โรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด และมีการตัดสินผลงานเมื่อวันที่ 8 เมษายน 258 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีโรงเรียนที่ชนะการประกวดและเข้ารับรางวัลในวันนี้ ประกอบด้วย
 
รางวัชนะเลิศ   -    โรงเรียน มัธยมนาคมนาวาอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   -  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  - โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   -  โรงเรียนตะโหมดจังหวัดพัทลุงและโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
 

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ:  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์,นายรัฐพล หงสไกร
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป