กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทยได้ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ในประเด็น "มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทยได้ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ในประเด็น "มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

พิมพ์ PDF

 ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558  เวลา 08.30 น.

ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ช่อง NBT

        10 กันยายน 2558 ณ ห้องพระจอมเกล้าชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยพร้อมสนทนาถึงประเด็นการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึง ภาพรวมของการดำเนินงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนวัตกรรมโดยใช้กลไกลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้า การลงทุนงานวิจัยของรัฐบาลที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในสัดส่วนภาครัฐต่อเอกชน 30 : 70 รวมกันให้ถึง 1% ของจีดีพี ทั้งนี้ งานมหกรรมนวัตกรรม 3 ภาค ได้นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ โดยผ่านกลไกมาตรฐานของประเทศ ตลอดจนการเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่น หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คืออุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศทั้งในด้านการพัฒนากำลังคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ด้วยกลไกส่งเสริมต่างๆ

       “เราไม่สามารถพึ่งพาแรงงานราคาถูกได้ การสร้างขีดความสามารถ การพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วจากกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยนวัตกรรม”

      ด้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กล่าวถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่จะนำมาเสนอในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ เป็นนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์และทดลองมาเป็นที่เรียบร้อย มีศักยภาพและความพร้อมในการถ่ายทอด 100% เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยส่งที่จะมุ่งเน้นคือเป็นนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสามารถบรรจุอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ ในงานมีผลงานนวัตกรรมที่พร้อมนำออกสู่เขิงพาณิชย์มาจัดแสดง ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมไฮไลท์ ได้แก่ การเลี้ยงและการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ การเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำปะหลัง การแปรรูปมันสำปะหลัง เป็นอาหาร และพลังงาน นอกจากนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งในพื้นที่ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล และพืชพลังงาน โดยมีผลงายวิจัยที่เป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย การจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ พร้อมถ่ายทอดทางด้านอาหารและพลังงานมานำเสนอให้กับผู้สนใจได้มีโอกาสสัมผัสและนำไปใช้

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป