กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมติดตามข้อสั่งการของคณะทำงานบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ครั้งที่ 3/2558

ประชุมติดตามข้อสั่งการของคณะทำงานบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ครั้งที่ 3/2558

พิมพ์ PDF

 

        25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และโนโลยี จัดประชุมคณะทำงานการบูรณาการและเชื่อมโยงงานเพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาลตามข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม กลุ่ม 4 คณะทำงานบูรณาการและเชื่อมโยงงานด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ครั้งที่ 3/2558 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคนในด้านต่างๆ อาทิ การยกระดับ STEM ในระดับการศึกษาและตลาดแรงงานของทั้งประเทศ การพัฒนากำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน Work-Integrated Learning , Talent Mobility และการสร้างความตระหนักด้าน วทน. โดยมี รศ.ดร.หริส สูตะบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานการประชุม และคณะทำงานจากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

        นอกจากนี้ ยังได้ติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และท่าน รมว.วท. (นคร.) ของคณะทำงานบูรณาการฯ เรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.จัดประชุม Retreat การพัฒนากำลังคนในสาขาขาดแคลน ระบบนักเรียนทุนของประเทศ โดยดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนทุนของประเทศและสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อระบบการจัดสรรทุน  2. เรื่องการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ในปี 2559 ให้ วท. เน้นการสร้างความตระหนักด้าน STEM โดยให้ อพ. และ สดร. พิจารณานำเรื่อง STEM Awareness มาสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์การจัดงานระดับประเทศ ผ่านการจัดนิทรรศการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สวทน. ศึกษาการดำเนินงานเรื่อง STEM Workforce เพิ่มเติม

 

ภาพและข่าว : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป