กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปี 2559

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 (NSTDA Annual Conference 2016: NAC2016) ภายใต้หัวข้อ “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... (Country Strategy) ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-income trapped country) รวมทั้งเป้าหมายปี 2559 ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
แถลงข่าว "การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559"  ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว "การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาพัฒนาให้เกิดการต่อยอดเป็นผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... การจัดการประชุมและนิทรรศการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ประจําปี 2559 หรือ SETA 2016 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินการจัดการให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั้น ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... (กษ.) เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องการบูรณาการข้อมูลการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานทุกส่วนราชการเพื่อขอข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559 โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายการการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งให้ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ  “เครื่องจักรกล  ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... เนคเทคได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ขึ้นตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2559 นี้เนคเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ในปี 2559 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณฝนน้อยที่สุดในรอบ 34 ปี และปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
50. ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ปี 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้สัมภาษณ์ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม 23 มกราคม 2559  
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป