กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มูลนิธิข้าวไทย เชิญชวนคนไทยส่งประกวดนวัตกรรมข้าว กระตุ้นใช้ วทน. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

มูลนิธิข้าวไทย เชิญชวนคนไทยส่งประกวดนวัตกรรมข้าว กระตุ้นใช้ วทน. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

พิมพ์ PDF

     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว "การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาพัฒนาให้เกิดการต่อยอดเป็นผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ "ข้าวไทย" ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2559

.

     ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สนช. ได้ร่วมกันจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันซึ่งก้าวสู่ปีที่ 10 เพื่อคัดเลือกผลงานนวัตกรรมข้าวไทยที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานนวัตกรรมข้าวไทยส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้นกว่า 340 ชิ้น และมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 43 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานด้านอาหาร 25 ผลงาน และผลงานที่ไม่ใช่อาหาร 18 ผลงาน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าความสนใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าข้าวในประเทศมีเพิ่มขึ้นมาก จึงไม่แปลกที่จะเห็นผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ปัจจุบันคนไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นกับการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะจากข้าว ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีมากและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เพิ่มขึ้น เพื่สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน     รางวัลสำหรับการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินความเป็นนวัตกรรมของผลงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวไทย และศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และอันดับสองได้เงินรางวัล 40,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2559

     ด้าน ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า สนช. วางเป้าหมายในการยกระดับข้าวในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต่อไป "ข้าวไทย" จะไม่ใช่เพียงสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่จะเป็นสินค้าเฉพาะที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมาก  และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยที่ผ่านมา สนช. มุ่งเน้นผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในข้าวให้ก้าวสูงขึ้นด้วยการพัฒนาธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ และการใช้นโยบายนวัตกรรมข้าวไทยในเชิงรุกผ่านการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ สนช. ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปี สนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ทำนวัตกรรมจากข้าวไปแล้ว  มากกว่า 50 โครงการ มูลค่าการสนับสนุนประมาณ 50 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวมกว่า 390 ล้านบาท


     การดำเนินแนวทางประชารัฐที่มีบูรณาการร่วมกันระหว่าง สนช. ผู้ประกอบการ และเกษตรกรไทย จะสามารถเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะกระจายไปในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการ เกษตรกร ชาวนาผู้ปลูกข้าว ดังนั้น โอกาสทางเศรษฐกิจที่เราสามารถแข่งขันได้ ก็คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีโอกาสขยายตัวสูง  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ในกลุ่มของอาหารสุขภาพ กลุ่มอาหารเพื่อความสะดวกสบาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยา ซึ่งหากมีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้กับผลผลิตด้านการเกษตร มีสินค้านวัตกรรมที่พัฒนาจากข้าวไทยที่หลากหลายต่อเนื่อง ย่อมเกิดการสร้างธุรกิจใหม่ ตลาดใหม่ และแหล่งรายได้ใหม่ที่มากยิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้เกษตรกรมีโอกาสลดความผันผวนของราคาข้าวได้มากขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องขายในรูปของข้าวสารเพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรไทยได้อีกด้วย

     ด้าน นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สอว. กล่าวว่า สอว. เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีบทบาทและภารกิจหลักในการสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิจัยเพื่อกระตุ้นการทำวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ และการผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมมุ่งเน้นของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้แก่ อุตสาหกรรมข้าว ซึ่งได้มีการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องมาตั้ง้แต่ปี 2556 โดยในปัจจุบันมีเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13 มหาวิทยาลัย และมีแผนงานการมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมข้าวตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม ดังนั้น จึงได้เข้าร่วมในการสนับสนุนการเฟ้นหาผลงานนวัตกรรมข้าวส่งเข้าร่วมการประกวดในปีนี้เป็นปีแรก  นับเป็นโอกาสอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสนับสนุนและเชิดชูผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางให้ผู้เข้าร่วมประกวดรายอื่นได้ทราบถึงบทบาทและความสำคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีศักยภาพและพร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่สนใจในอนาคตข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 02 017 5555 ต่อ 604 (อาศยา)


เขียนข่าว นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
ถ่ายภาพ  นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ , นายรัฐพล  หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป