กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บรรจุภัณฑ์

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้พัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จนได้ถุงมือผ้าเคลือบยางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่บ้านเหนือคลอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
... ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตและยกระดับมาตรฐานผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงินผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการโอท็อป ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
...  ประกาศศักยภาพยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร  ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... โดยนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตและยกระดับมาตรฐานผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงินผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ที่ครอบคลุมการจัดระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงิน ทำให้ชุมชนตระหนักถึงมิติคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งให้การตลาดต่อไป ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ไปแล้วกว่า 100 ราย ทั้งนี้ทำให้ชุมชนตระหนักถึงมิติคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งให้การตลาดต่อไป นอกจากนี้ยังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... กสอ. ได้ดำเนินการพัฒนานำร่องใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไบโอพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ และความร่วมมือด้านบูรณาการการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบนผลิตภัณฑ์ ชาวบ้านยังผลิตสินค้าเหมือนกัน ไม่มีการเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้ช่วยเน้นการแปรรูปผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวางแผนเกี่ยวกับ OTOP Upgrades เพื่อช่วยเหลือด้านมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานและกระบวนการผลิต ผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยงธุรกิจและที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงิน ผ่านเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
40. วว. จัดกิจกรรม “Soil For Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 58
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
...        การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร     นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ž การพัฒนาบรรจุภัณฑ์    เพื่อแก้ปัญหาการบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลทางการเกษตร ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป