กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ 59 ย้ำทุกกระทรวงจัดทำโครงการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ และให้วางแผนปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 60

นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ 59 ย้ำทุกกระทรวงจัดทำโครงการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ และให้วางแผนปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 60

พิมพ์ PDF

 

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์สำนักงบประมาณ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ท่าน โดยเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมการประชุมจำนวน 34 ท่าน

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน และสรุปรายงานโครงสร้างการบริหาร และภารกิจของสำนักงบประมาณ ด้วยการนำเสนอวีดีทัศน์ความยาวประมาณ 20 นาที ซึ่งเน้นรายละเอียดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยเน้นหนักที่การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวง โดยจัดแบ่งออกเป็น 6 แผนยุทธศาสตร์ แผนงบบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน ทั้งนี้ ในแผนยุทธศาสตร์ 6 แผนงาน ประกอบไปด้วยแผนย่อยถึง 46 แผนงาน (21 แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ และ 25 แผนยุทธศาสตร์จุดเน้น) 

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรียนแจ้งหัวหน้าส่วนราชการถึงปฏิทินการจัดสรรงบประมาณปี 2560 โดยเฉพาะลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต้องส่งข้อเสนอภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เพื่อการดำเนินการต่อไป

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งรัดและดำเนินการ และให้นโยบายในประเด็นการจัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปนี้

1) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 โดยเฉพาะงบลงทุนที่ตั้งเป้าไว้คือ 87% ให้แก้ปัญหาความล่าช้า ทำความเข้าใจกับประชาชนถ้าโครงการมีผลกระทบโดยตรง เช่น โครงการขยะ โรงไฟฟ้า โดยเน้นการแก้ปัญหาในลักษณะบูรณาการกันทุกรกระทรวงที่รับผิดชอบ

2) ให้หัวหน้าส่วนราชการเน้นการให้ข่าวและข้อมูลกับสื่อมวลชนในภารกิจของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจ เพื่อลดกระทบเชิงลบ

3) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเน้นการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

4) โครงการในมาตรการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจ (รวมโครงการของรัฐบาลชุดก่อน) ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

5) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงมาตรการสินเชื่อในลักษณะ micro-finance ที่มีผลการกู้ยืมเพียง 59 ล้านบาท

6) ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหากรณีผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนต่อภาคการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืชไม่เพียงพอ สามารถแบ่งพื้นที่ปลูกเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะได้หรือไม่ และปัญหาปุ๋ยแพง  

7) จะมีมาตรการแก้ปัญหาเครื่องจักรกลการเกษตรขาดแคลนอย่างไร เช่น จัดให้สหกรณ์การเกษตรมีเครื่องจักรกลให้เช่า

8) ให้หน่วยงานบูรณาการความช่วยเหลือภาค SME ที่ไม่เข้มแข็ง และสนับสนุนมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก โดยการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี ด้านมาตรฐาน และด้านการตลาด

9) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบนผลิตภัณฑ์ ชาวบ้านยังผลิตสินค้าเหมือนกัน ไม่มีการเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้ช่วยเน้นการแปรรูปผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวางแผนเกี่ยวกับ OTOP Upgrades เพื่อช่วยเหลือด้านมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ E-marketing) 

10) ให้หน่วยงานพิจารณาการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีต่างประเทศเข้าร่วม โดยให้กระจายพื้นที่ให้ครอบคลุมประเทศ ญี่ปุ่น จีน กลุ่มยุโรป รัสเซีย อินเดีย เกาหลี และอิหร่าน เป็นต้น

11) ให้หน่วยงานบูรณาการสร้างและส่งเสริมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม super-clusters และ 5+5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

12) การออกแบบโครงการขนาดใหญ่ เช่น ระบบรถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ให้เน้นความประหยัด เน้นการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ ตลอดจนเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันวางแผนด้านกำลังคน

13) รถ Electric Vehicles เช่น รถเมล์ประจำทางไฟฟ้า ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งรัดการดำเนินการนำเสนอแผน ที่เอกชนมีส่วนร่วม

14) ให้หน่วยงานบูรณาการการขับเคลื่อน SME และ OTOP ให้มีผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

15) ในประเด็น agenda-based budgeting หรือยุทธศาสตร์การบูรณาการ ให้หน่วยงานประชุมหารือกันให้แล้วเสร็จ ก่อนนำส่งสำนักงบประมาณพิจารณา

16) สั่งการให้สำนักงานกฤษฎีกา ดูแลด้านกฎหมายที่คุ้มครองข้าราชการในกรณีถูกลงโทษ จากการดำเนินการที่ถูกสั่งมาจากผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการการเมืองต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ

17) สั่งการให้ทุกหน่วยราชการไปจัดเตรียมข้าราชการรุ่นใหม่ ให้มีการประเมินข้าราชการทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการทำงาน

18) ให้ทุกหน่วยงานระดับกระทรวง ดำเนินการปฏิรูปหน่วยงาน (ปรับโครงสร้าง) โดนเน้นการบูรณาการการทำงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560

19) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในคราวต่อไป ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีคำถามให้หัวหน้าส่วนราชการตอบ โดยให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เตรียมคำถาม

ปิดประชุม เวลา 12.10 น. และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจนถึงเวลา 13.30 น.

 
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป