กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นโยบายเศรษฐกิจ

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
...      ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านไม่ว่าจะมาจากภายนอกประเทศหรือภายในประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ของประเทศและในภูมิภาค ...
ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
... โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ ...
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
... ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงมากให้กับประเทศไทย และนโยบาย สร้างงาน  สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2010
... รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่า แนวทางความร่วมมือดังกล่าวได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ...
ศุกร์, 02 เมษายน 2010
... เป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy) ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายว่า ต่อจากนี้การพัฒนาประเทศจะต้องใช้งานวิจัยเป็นองค์ความรู้สำคัญ ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 หมู่บ้าน เพื่อสร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กรอบการดำเนินงาน ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
17. “118 ปี ศาลาแยกธาตุ – กรมวิทยาศาสตร์บริการ”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาอุตสาหกรรม และนโยบายเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป