กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีลงนามและแถลงข่าวความร่วมมือ "โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย"

พิธีลงนามและแถลงข่าวความร่วมมือ "โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย"

พิมพ์ PDF

             ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนใน “ธุรกิจนวัตกรรม” และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น  
             ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ความร่วมมือระหว่าง สนช. กับสถาบันการเงิน 9 แห่ง ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนใน “ธุรกิจนวัตกรรม” และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่  และสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศได้พร้อมกัน  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวมสถาบันการเงินมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ  เพื่อทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการในการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  กระบวนการผลิตใหม่ หรือการบริการแบบใหม่  โดยอาศัยกลไกด้านการเงินในการสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  มาประยุกต์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงมากให้กับประเทศไทย และนโยบาย สร้างงาน  สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
             ด้าน ดร.ศุภชัย  หล่อโลหการ  ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า  ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาก สนช. ได้ริเริ่มพัฒนาบนแนวทางของการร่วมรังสรรค์โครงการนวัตกรรมระหว่าง สนช. และภาคเอกชน โดยการบริหารจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจควบคู่กันไป  ตลอดจนให้การสนับสนุนบริษัทในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมมากกว่า 500 บริษัท  ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินไปมากกว่า 450 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนใหม่ประมาณ 8,500 ล้านบาท  ซึ่งครอบคลุมธุรกิจนวัตกรรมด้านชีวภาพ  สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการออกแบบและแก้ไขปัญหา  เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมให้เป็นที่แพร่หลาย  โดยเฉพาะการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงิน  ซึ่งเป็นหน่วยงานแกนหลักในการพัฒนา ส่งเสริม  ช่วยเหลือและสนับสนุนบริการทางการเงิน  เพื่อตอบสนองความต้องการของ SMEs การส่งเสริมให้มีอัตราการอยู่รอดสูงและสนับสนุนให้เติบโตอย่งเข้มแข็ง  และการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  ที่ผ่านมาโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” เป็นกลไกการเงินที่สำคัญกลไกหนึ่งในการนำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดย สนช. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ  ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และสถาบันการเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม  อันจะเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจได้อย่างกว้างขวางและเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
             นอกจากนี้ สนช. ยังได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจนวัตกรรม... ทำอย่างไรให้สำเร็จ”  โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการการเงิน  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ร่วมการสัมมนาจะได้ทราบถึงกลยุทธ์ และได้มุมมองในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างมืออาชีพให้ประสบความสำเร็จ  รวมถึงการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมเป็น “คำตอบ” ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  ทั้งนี้ สนช. ตั้งเป้าที่จะจัดให้มีกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

 

ภาพโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร.02-3333700 ต่อ 3732 
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป