กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุณธรรม

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการยุคใหม่ มีคุณธรรม ศรัทธา ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี โดยนำความรู้จากการเข้าอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015
... และแก้ปัญหาคอรัปชั่นในการบริหารราชการตามระบบคุณธรรม การพัฒนาบทบาทเศรษฐกิจไทยในประชาคมอาเซียน การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ๕. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
... ตลอดจนเป็นโอกาสที่จะสร้างเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชนเหล่านี้ เพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต    เผยแพร่ข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ  ถ่ายภาพโดย : นายรัฐพล หงสไกร ,นางสุนิสา ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
...       การอบรมในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ ...
อังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2015
...      เนื่องจากการประกอบวิชาชีพดังกล่าวหากปล่อยให้ผู้ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรมและจรรยาบรรณเข้ามาดำเนินการ ...
ศุกร์, 30 มกราคม 2015
... และบุคคลทั่วไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชน ผ่านระบบการเรียนออนไลน์แบบเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาวิชาที่มีคุณภาพได้อย่างเสรี และยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม  ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
... ประจำปีพุทธศักราช 2558 ไว้ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความตั้งใจและหมั่นศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ...
เสาร์, 10 มกราคม 2015
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดกิจกรรมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติขึ้น บนถนนโยธีและถนนพระรามที่ ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
29. กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตามคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้ในปีนี้ว่า ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต  ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
... ทำให้สังคมของเราเป็นสังคมวิทยาศาสตร์มากขึ้น สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ในปีนี้ ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถของกำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์  ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป