กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

ร่วมมอบความสุขและสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทย

ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

 

              วันที่  8 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ  3 กระทรวงพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยเปิดสถานีการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้สนุก เรียนรู้และสัมผัสวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6

            ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี2558 ว่า ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา บนถนนพระรามที่ 6 และถนนโยธีแห่งนี้ได้มอบความสุข ความสนุกสนานบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทยมาโดยตลอด และหวังว่าคงจะเป็นสถานที่ที่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมเล่นสนุกและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ความสนใจ และจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยในปี 2558 นี้ก็ยังคงจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อคืนความสุข และสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทย

           จากการแถลงผลงาน 3 เดือนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า กระทรวงวิทย์ฯ ต้องเป็นหลักในการนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาประเทศ โดยการเพิ่มนักวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการฝึกฝนวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยการนำองค์องค์ความรู้มาถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ยิ่งขึ้น เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างชาติไทยให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

             อีกทั้งในปีนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น ปีแสงและเทคโนโลยีด้านแสงสากล (International Year of Light and based Technologies) และปีดินสากล (International Year of Soils) ดังนั้น กิจกรรมบนถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้และกิจกรรมเล่นที่เกี่ยวข้องกับแสง และการใช้ประโยชน์จากดิน เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจและเก็บถึงประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในสาขานี้ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง ควบคู่กันไปกับความสนุกสนาน

             รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุววรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเสริมว่า ในปีนี้การจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศบนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 อันได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี  และกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดในรูปแบบสถานีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เสมือนเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ มีมากกว่า 100 กิจกรรม ใน 47 สถานีเป็นความร่วมมือของ 18 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง ที่เป็นเพื่อนบ้านบนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6แห่งนี้และที่สำคัญได้รับการตอบรับเข้าชมงานจากเยาวชนและครอบครัวเป็นอย่างดี มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 35,000 คนในแต่ละปี ดังนั้น การจัดกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ เป็นปีที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2558 จึงเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นประโยชน์ความสำคัญ ความสำเร็จและความจำเป็นของถนนสายนี้ที่จะอยู่คู่กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งผู้สนใจทุกคน

             ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า การฝึกฝนวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เด็กและเยาวชนในวันนี้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นกลไลที่สำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต จึงอยากให้ตั้งใจศึกษาหาความรู้ โดยความรู้นั้นมีอยู่ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีทั้งความรู้ที่เป็นวิชาการ เป็นทักษะ เป็นประสบการณ์ชีวิต ต้องเรียนรู้ที่จะทำกิจกรรม การงานและใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ ทั้งในโรงเรียน ในบ้าน และในชุมชนได้ ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง พ่อแม่ และสังคมส่วนรวม จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ที่แท้จริง ตามคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้ในปีนี้ว่า ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

 


เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร, นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป