กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. แถลงข่าวเดินหน้า โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

วท. แถลงข่าวเดินหน้า โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

พิมพ์ PDF

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

 
     วันนี้ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พ.อ.ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
 
รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สื่อสาระสำหรับให้ครูนำไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ e-Learning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนทั่วราชอาณาจักร และบุคคลทั่วไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชน ผ่านระบบการเรียนออนไลน์แบบเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาวิชาที่มีคุณภาพได้อย่างเสรี และยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
     ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนการดำเนินงานในมิติของสื่อสาระออนไลน์ ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดและบทเรียนออนไลน์แบบเปิด อันเป็นผลิตผลมาจากการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ซึ่งมีการผลิตสื่อสาระออนไลน์ในด้านต่างๆ เช่น สื่อเสริมการเรียนรู้ทางด้าน วทน., สื่อเสริมการประกอบอาชีพ, สื่อเสริมสุขภาพและอนามัย, สื่อเสริมการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมในชนบท ฯลฯ และ 2) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหรือโครงการ วมว.  สำหรับเรื่องนี้จะได้ประสานขอรับการสนับสนุนสื่อสาระออนไลน์การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในโครงการ วมว.
 
     ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2558 สวทช. ได้จัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงได้เชิญสำนักงานคณะกรรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาหารือร่วมกันจนเกิดเป็นความร่วมมือในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ นี้
     ทั้งนี้ ระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกระดับโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ร่วมโครงการ ที่สร้างทรัพย์สมบัติสื่อการเรียนรู้ร่วมกันทั้งประเทศ รวมทั้งการร่วมกันสร้างสรรค์ คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจากหน่วยงานที่ร่วมโครงการ นำเข้า คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ทำให้ผู้ใช้มีทางเลือกมากกว่าและพร้อมนำสื่อดังกล่าวไปใช้งานสร้างสรรค์บทเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งโครงการจะจุดประกายการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของครู และนักเรียนที่ต้องการใช้สื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ต่อไป โดยจะเปิดตัวระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2558 เพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างบทเรียนออนไลนฺ์ต่างๆ ทั้งนี้ โครงการได้นำภาพถ่ายพร้อมสื่อประกอบการสร้างบทเรียนออนไลน์ จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายจำนวนกว่า 1,000 สื่อ มาให้บริการสืบค้นและเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ learn.in.th 
     พ.อ.ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนราชการที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายข้อที่ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับนโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ อันเป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สื่อสาระสำหรับให้ครูนำไปใช้สร้างสื่อการสอน เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนทั่วราชอาณาจักร และบุคคลทั่วไป ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนชาวไทย
     หน่วยงานที่ร่วมกันทำงาน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมด้วยกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
    นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ “ระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” อย่างเป็นระบบ โดยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และหน่วยงานต่างๆ ที่มีสื่อสาระความรู้อยู่ก่อนแล้ว เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนโดยกำหนดกรอบเวลาการทำงานไว้สองปี ซึ่งสิ้นปีแรกจะต้องได้ระบบที่เรียกว่า “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด : Repository for Open Educational Resources” ที่สามารถช่วยคุณครูและโรงเรียนต่างๆ ให้สืบค้นสื่อ ทรัพยากรการศึกษาที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด และพร้อมให้นำสื่อดังกล่าวไปใช้งาน สร้างสรรค์บทเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบกับทรัพย์สินทางปัญญา และในปีต่อมาจึงจะเปิดใช้ระบบการเรียนรู้แบบ MOOC หรือ Massive Open Online Course ที่เป็นระบบการเรียนรู้แบบเปิดที่รองรับผู้เรียนได้พร้อมๆ กันจำนวนมาก ต่อไป

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
» สวทช. ก.วิทย์ - สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนเวที “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาสังคม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป