กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สชวท.เร่งสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา

สชวท.เร่งสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา

พิมพ์ PDF


       สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)จัดการแถลงข่าว เรื่อง การประกาศข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร


     นายนิรุจน์ อุทธา นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มาตรา 3 บัญญัติให้ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม หมายถึงวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขานิวเคลียร์ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย และสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ทั้งนี้บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพในสาขาดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) และมาตรา 41 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม โดยมิได้รับใบอนุญาติจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว้นแต่เป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


    เนื่องจากการประกอบวิชาชีพดังกล่าวหากปล่อยให้ผู้ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรมและจรรยาบรรณเข้ามาดำเนินการ จะมีความเสี่ยงสูงในการทำให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่เป็นอันตรายโดยตรงกับประชาชนและสังคมโดยรวมได้ ดังนั้นเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งแต่ละสาขาควบคุม มีลักษณะและประเภทของงานที่แตกต่างกัน สชวท.จึงได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมแต่ละสาขา ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 โดยมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 นี้ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมดังกล่าว ควรรีบสร้างความเข้าใจ ศึกษาข้อบังคับฯ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่วิชาชีพควบคุมอย่างถูกกฏหมาย ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมทั่วไป

     สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วางหลักเกณฑ์ให้ทั้ง 4 สาขาควบคุม จัดการอบรมและจัดสอบ ประมาณไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2558 ระหว่างนี้ อยู่ในขั้นตอน การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม โดยในเบื้องต้นได้ทำ MOU กับหน่วยงาน ดังนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย และสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

     โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจทั้งผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาควบคุม ดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อม  สำหรับการขึ้นทะเบียนตามกฏหมายต่อไป
 เผยแพร่และภาพข่าวโดย :  นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 354 3825

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป