กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "ปลัด ก.วิทย์ ส่งเสริมข้าราชการใหม่มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

"ปลัด ก.วิทย์ ส่งเสริมข้าราชการใหม่มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

พิมพ์ PDF

  

     21 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 สป.วท. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการยุคใหม่ มีคุณธรรม ศรัทธา ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี โดยนำความรู้จากการเข้าอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

       รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวว่า การเป็นข้าราชที่ดีจะต้องมีเจตคติที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีศรัทธาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน การให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ของแผ่นดินมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ที่สำคัญจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองรักในงานที่ได้ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สามารถผลักดันภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ทั้งนี้ ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ยกตัวอย่างถึงบทบาทที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการอยู่ซึ่งสอดคล้องกับบทบาท พันธกิจของ วท. และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล เช่น 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ใช้ต้องคำนึงถึงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวง 2. การทำงานวิจัย R&D จะต้องทำจากความต้องการของภาคการผลิต โดยคำนึงว่าต้องทำวิจัยเพื่อประเทศชาติมิใช่ทำวิจัยเพื่อตนเอง 3. การสร้างกำลังคนเพื่อผลิตนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้านกำลังคน ห้องปฏิบัติการงานวิจัย เครื่องมือต่างๆ ที่สนับสนุนองค์ความรู้ด้าน วทน. ของประเทศ 5. การสร้างนวัตกรรม งานบริการ และงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบการที่นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปพัฒนางานบริการและคุณภาพของสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ วท. ยังมีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกมากมาย ที่มีผลกระทบต่อการผลักดันการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็น 1% ของ GDP และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยและเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมั่นคงต่อไป
       สำหรับการอบรมข้าราชการใหม่ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 55 คน ประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ของ สป.วท. จำนวน 16 คน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จำนวน 13 คน และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จำนวน 18 คน และพนักงานราชการที่ได้รับจ้างสังกัด สป.วท. จำนวน 8 คน โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 วัน ประกอบด้วย การฝึกอบรมในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และการศึกษาดูงานของหน่วยงานในสังกัด วท.


ผู้เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน          Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จับมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» รศ.ดร.วีระพงษ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสมาคม Thai-BISPA ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
» ปลัด ก.วิทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีไฟไหม้ปริศนาพัทลุง
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือการจัดตั้ง Hubei-Thailand Technology Transfer Center
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือการจัดตั้ง Hubei-Thailand Technology Transfer Center
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป