กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ชวนครอบครัวสุขสันต์เที่ยวงานวันเด็ก สไตล์วิทยาศาสตร์

 


     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 โดยร่วมกับ 3 กระทรวงพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558” ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6   เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เยาวชนให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ ด้วยการจัดเตรียมสถานีการทดลองและสถานีกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้น รวม 47 สถานี จาก 18 หน่วยงาน โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าว

 


         ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กล่าวว่า งานวันเด็กแห่งชาติ ปกติจัดขึ้นทุกปี แต่สิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำมาตลอดซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 9  ได้แก่การทำให้เด็กได้เรียนรู้ ทำให้สังคมของเราเป็นสังคมวิทยาศาสตร์มากขึ้น สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ในปีนี้ ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถของกำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   และนวัตกรรม  อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ฝึกฝนวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์  เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต  โดยการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ยิ่งขึ้น  โดยศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างชาติไทยให้เข้มแข็ง  เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  และเป็นศาสตร์พื้นฐานในการสร้างสังคมแห่งความรู้  สังคมที่มีเหตุมีผล เด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ  มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการตัดสินใจ  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงสานต่อแนวความคิดดังกล่าว ด้วยการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ขึ้น  มุ่งหวังที่จะกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทยหันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติของทุกปีเป็นวาระสำคัญในการจัดงาน ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 แล้ว นับเป็นของขวัญวันเด็กที่ล้ำค่าของเยาวชนไทยอย่างยิ่ง  

 


     ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  เนื่องด้วยในปีนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีแสงและเทคโนโลยีด้านแสงสากล  (International  Year  of  Light  and Light-based  Technologies)  และปีดินสากล  (International  Year  of  Soils)  เพื่อเป็นการร่วมฉลองทั้งสองปีสากลนี้  จึงจัดสถานีทดลองต่างๆ  ให้มีความสอดคล้องกับเรื่องของแสงและดินอย่างหลากหลาย อาทิ  มหัศจรรย์แสงแห่งไอที เรียนรู้โลกสารสนเทศไปกับกิจกรรมทางไอทีที่หลากหลายโดย อพวช.  นิวเคลียร์เพื่ออนาคต พบกับความรู้ด้านนิวเคลียร์และแสงกับรังสี  มาตรวิทยากับโลกแห่งแสงสี พบห้องปฏิบัติการแสง สี การกระจายคลื่นแสง และใยแก้วนำแสง ครอบครัวอะตอม พบเครื่องบินเล็กสำรวจปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและชุดหุ่นเก็บวัสดุกัมมันตรังสี ขุดคุ้ยลุยดิน ให้เยาวชนทดลองขุดคุ้นดินประเภทต่างๆ  เพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตน้อยๆ  ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดิน ปลูก-ปั้น-แต่ง  ที่จะฝึกใช้ประโยชน์จากดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย รวมทั้งสถานีที่น้องๆ จะเที่ยวตะลุยไปในอวกาศ ได้แก่ ไขความลับ... หลุมดำ และ ระฟ้าท้าอวกาศ  และร่วมสนุกกับ The Xvolution game เรียนรู้วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตผ่าน Application ที่สถานีพลังวิทย์ กับ สวทช. พลาดไม่ได้สำหรับน้องๆ ที่ชอบการทดลองมาร่วมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ที่ 10 สถานีของ สวนสนุก วศ.  โดยในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษสำหรับน้องๆ กลุ่มเด็กพิเศษที่สามารถร่วมสนุกได้ที่สถานี ถอดรหัสพันธุกรรม  และตื่นตา  ตื่นใจกับการเปิดตัวครั้งแรกกับนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในของเล่นภูมิปัญญาไทย  โดย  อพวช. อีกทั้งยังมีกิจกรรมสถานีการทดลอง การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ความรู้พื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์
        สำหรับสถานีของพันธมิตร กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋วด้วยตัวอย่างแร่ – หิน ที่สวยงามหายากในประเทศไทย   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   เปิดสวนสนุกสร้างความสุขหรรษาให้กับเด็กๆ  และที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่เปิดสถานีเฉพาะในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม  จะได้พบกับบรรยากาศของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งในรูปแบบของนักสืบแนววิทยาศาสตร์  นักวิจัยตัวน้อย  นักอนุรักษ์ธรรมชาติ  นอกจากเด็กๆ จะได้รับความรู้และความบันเทิงแล้ว ยังได้รับของรางวัลมากมาย พร้อมรับสิทธิ์ชิงรางวัลใหญ่ เช่น จักรยาน ภายในงานอีกด้วย
       ด้าน นายสาคร ชนะไพฑูรย์  รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  กล่าวว่า อพวช. เป็นหน่วยงานหลักจัดงานในครั้งนี้ ได้เตรียม  Passport เป็นหนังสือเดินทางบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ที่ท้าทายความสามารถของน้องๆ ในการเดินทางและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ให้ครบทุกสถานี เพื่อรับรางวัลต่างๆ ที่ซุ้มรับรางวัลของ อพวช. ซึ่งจัดเตรียมไว้อย่างมากมาย  พร้อมขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน และโรงเรียนที่สนใจสามารถมาเที่ยวชมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 มกราคม 2558 เปิดให้เที่ยวชมฟรี  โดยสามารถเดินทางได้ทั้งรถโดยสารประจำทาง ตลอดจนรถไฟฟ้าบีทีเอส   ซึ่งในวันที่ 10 มกราคม กระทรวงวิทย์ฯ ได้เตรียมรถ Shuttle Bus ไว้รับ-ส่ง ณ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเที่ยวชมงาน 
        ดร. พิเชฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาลูกๆ หลานๆ มาเที่ยวงานที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์ สัมผัสกับประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน  พร้อมของแจก ของรางวัล และเกม การเล่นมากมาย ที่ทุกหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และพันธมิตรร่วมจัดงาน ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านเครื่องเล่นทางปัญญา ที่จะช่วยฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ และฝึกฝนทักษะผ่านการทดลองจริง เพื่อเด็กๆ ทุกคน โดย 4 กระทรวง 18 หน่วยงาน มากกว่า 100 กิจกรรม จาก 47 สถานีการทดลอง บนถนนสายวิทยาศาสตร์แห่งนี้  
        นอกจากนี้  ในวันที่ 10 มกราคม 2558 นั้น  อพวช. ยังเปิดบ้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉลองวันเด็กแห่งชาติอีก 2 แห่ง คือที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี  และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ สามย่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122
 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  / นางสุนิสา  ภาคเพียร นาวงษ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป