กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คลินิกเทคโนโลยี

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
51. ศวภ. 1 ประชุมเครือข่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นประธานการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนการดำเนินการในอนาคต  ของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
... จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้        นางนันทวรรณ ...
ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
... ที่จะสามารถนำเอาเทคโนโลยีหรืองานวิจัยมาถ่ายทอด นอกจากนี้เรายังมีหน่วยงานเครือข่าย วันนี้เรามีคลินิกเทคโนโลยีจากพื้นที่ใกล้เคียงจากอุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก มาให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างอันดีที่จะผลักดันให้จังหวัดสุโขทัยได้เรียนแบบ ...
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
... 15 หน่วยงาน อาทิ ผ่านทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  สวทช. ที่เห็นบ่อยคือโครงการ iTAP หรือโครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 28 เมษายน 2014
... เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับสมาชิก อสวท. จังหวัดยโสธร ประจำปี 2557 พร้อมชมนิทรรศการด้าน วทน. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ณ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
56. พิเศษกว่าทุกปีผนวกงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (TechnoMart)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2556 ภายในงานพบกับสุดยอดผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลของคนไทยเพื่อ SMEs พร้อมอบรมการใช้เครื่องการจัดทำแผนธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบ และการต่อยอดธุรกิจ นิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชนจากคลินิกเทคโนโลยีต่างๆ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... คือการมอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัด การดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
... โดยในระยะเวลาต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science officer : PCSO) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้รับมอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัดทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 25 กันยายน 2013
59. ก.วิทย์ฯ ผุดโครงการจัดการขยะชุมชนฝั่งอันดามัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดพังงา ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน    ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... นิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชนจากคลินิกเทคโนโลยีต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านเรื่องเล่าความสำเร็จ จาก 32 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และที่พลาดไม่ได้กับนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ชอป ชม ชิม กับหลากหลายสินค้า ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป