กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ก.วิทย์ฯ จัดบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

พิมพ์ PDF


    ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แนะนำบทบาทและภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมอบนโยบายการนำงานด้าน วทน. ลงสู่จังหวัด ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น : วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุโขทัย" โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี รองว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมและบรรยายสรุปภาพรวมจังหวัดสุโขทัย  โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน  2557 ณ โรงแรมเลเจนด้า สุโขทัย (หมู่บ้านไทย) จังหวัดสุโขทัย


     ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน่วยงานในสังกัด 16 หน่วยงาน ที่จะสามารถนำเอาเทคโนโลยีหรืองานวิจัยมาถ่ายทอด นอกจากนี้เรายังมีหน่วยงานเครือข่าย วันนี้เรามีคลินิกเทคโนโลยีจากพื้นที่ใกล้เคียงจากอุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก มาให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างอันดีที่จะผลักดันให้จังหวัดสุโขทัยได้เรียนแบบ หรือนำไปทำ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นกระทรวงเดียวที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด จึงต้องอาศัยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค มี 4 ศูนย์ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ เราคิดว่าเราจะมีส่วนร่วม การท่องเที่ยว การกำจัดขยะมูลฝอย หรือการพัฒนาสินค้าโอทอปในพื้นที่จะยกระดับอย่างไร เรามีกลไก อาจจะใช้คลินิกเทคโนโลยีโดยมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย ใช้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้งานวิทยาศาสตร์มีความชัดเจนขึ้นในการทำงานร่วมกับพื้นที่ และศูนย์ประสานงานฯ ภาค จะเข้าไปดูว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ควรที่จะติดตามงานให้เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดเป็นรูปธรรม


     ด้าน นายปิติ แก้วสลับสี รองว่าผู้ว่ราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมางานวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะมาไม่ถึงประชาชนคนในพื้นที่ จะอยู่ในภาควิชาการเสียเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสิ่งที่เคยทำกันมาเป็นหลัก ทำให้ไม่ได้นำวิทยาศาสตร์เข้ามาทำกิจกรรมหรือแนวคิดต่างๆ  จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ 4 ล้านไร่เศษ 9 อำเภอ มีประชากรทั้งหมด 602,000 คน ครึ่งหนึ่งของคนสุโขทัยเป็นเกษตรกร ทำอย่างไรเราจะเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปใช้กับคนสุโขทัย ซึ่งประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 54,000 บาท เทียบกับจังหวัดข้างเคียงคนสุโขทัยจนที่สุด จังหวัดสุโขทัย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ว่า "สุโขทัย เมืองมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจก้าวไกล สุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า" 


     โดยภาพรวมของจังหวัดเน้นทางด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุด เรามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นทุนอยู่แล้ว จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสุโขทัย 800,000 คนต่อปี ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวผ่านมา 1.2 ล้านคน เฉลี่ยใช้จ่าย 1,300 บาท/วัน/คน จังหวัดสุโขทัยจึงอยากจะได้นวัตกรรมที่จะดึงคนมาอยู่นานหลายวันได้ จังหวัดพยายามที่จะบูรณาการทุกทางเพื่อให้คนสุโขทัยได้ประโยชน์ เรามีปัญหาหลักๆ ที่อาจจะต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในเรื่องขอผลผลิตทางการเกษตร มีข้าว 1 ล้านไร่ จะเอาเทคโนโลยีอะไรมาเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุน เรามีอ้อย 2.2 แสนไร่ ไม่พอที่จะส่งโรงงานน้ำตาล แต่สุโขทัยมีพื้นที่ที่พร้อมจะเปลี่ยนสภาพจัดเป็นโซนนิ่งการเกษตรได้อีก 6-7 หมื่นไร่ ที่จะเปลี่ยนนาข้าวเป็นปลูกอ้อย ปลูกอ้อยจาก 10 ตัน/ไร่ จะเพิ่มได้หรือไม่ ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มได้ เรื่องของสารเคมีในยาสูบ การพัฒนาด้านอื่น ๆ สุโขทัยมีปัญหาหลักๆ 2 ประการ คือ 1. น้ำท่วม 2. น้ำแล้ง จำเป็นต้องแก้ไข    


    และในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ไปศึกษาดูงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน  โดยมีการบรรยายสรุปความสำเร็จของการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน โดย คุณรสริน พุทธภูมิทักษ์ ตัวแทนชุมชนพันเสา จากนั้น ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการผลิตผักปลอดสารพิษ การผลิตข้าวอินทรีย์ (โรสฟาร์ม) และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เตาถ่าน/น้ำส้มควันไม้  ในพื้นที่ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้ความรู้
 

 

ผู้เขียนข่าว/ถ่ายภาพ  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป