กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. จ.ยโสธร ประจำปี 2557

ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. จ.ยโสธร ประจำปี 2557

พิมพ์ PDF

 

ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานปิดโครงการจัดกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับสมาชิก อสวท. จังหวัดยโสธร ประจำปี 2557 พร้อมชมนิทรรศการด้าน วทน. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ณ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557


 

     ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจ ศักยภาพ และความพร้อมที่จะสามารถพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต พร้อมกับนำไปแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดและประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็พร้อมที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ในโอกาสต่อไป
 

     ด้าน นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อสวท. ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อสวท. เข้าใจบทบาท หน้าที่และแผนการบูรณาการด้าน วทน. ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับจังหวัดยโสธร รวมทั้งมีความเข้าใจหลักการและได้รับความรู้ใหม่ทางด้าน วทน. ที่เด่น ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

     การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. การศึกษาดูงานด้าน วทน. ที่ได้ดำเนินการและประสบผลสำเร็จในพื้นที่ โดยกำหนดดูงาน “หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยบ้านห้องแซง หมู่ 3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  ซึ่งเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2. การบรรยายเทคโนโลยี ที่เกิดจากความต้องการของสมาชิก อสวท. 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีเกษตร บรรยายเรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืช กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร บรรยายเรื่องการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและการบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มสู่การรับรองมาตรฐาน การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค กลุ่มเทคโนโลยีสิ่งทอ บรรยายเรื่อง การย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้นาโนเทคโนโลยี และกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการขยะเทคโนโลยีการจัดการขยะ การจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม 3.การเสวนาการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อพัฒนาจังหวัดยโสธร และ 4.การจัดแสดงนิทรรศการด้าน วทน. มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งหมดจำนวน 19 หน่วยงาน

 

     สำหรับการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับ อสวท. ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ในครั้งนี้มีสมาชิก อสวท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 250 คน โดยเป็นสมาชิกเดิมที่ได้จากการจัดกิจกรรมสรรหา อสวท. เมื่อปี พ.ศ.2556 จำนวน 50 คน และเป็น อสวท. ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกในปี พ.ศ.2557 จำนวน 200 คน
 

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป