กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวโพด

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ข้าวโพด, จีเอ็ม, มะเร็ง]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
Tags: [เมล็ดพันธ์, 4/2/2556, สวทช., ประชุมคลัสเตอร์, พริก, ข้าวโพด, แตง, ยุทธศาสตร์, นานาชาติ]  ...
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2013
Tags: [นวัตกรรม, ข้าวโพด, กล่อง]  ...
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
4. Clipping วท ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว แนวหน้า 15 แนะชาวนาปลูกข้าวโพดแทนนาปรัง     ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... สามารถคิดแผนงาน/โครงการ นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพดซึ่งเป็นต้นตอปัญหาหมอกควัน จะสามารถแปรรูปเศษวัสดุการเกษตรดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงหรืออาหารสัตว์ เหล่านี้คือสิ่งที่อยากฝากทุกหน่วยงานไปช่วยกันคิดแผนงาน/ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... ซึ่งอาหารประเภทถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด ที่มีสารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เป็นผลจากการดัดแปลงพันธุกรรม ต้องแสดงข้อความ ดัดแปลงพันธุกรรม ที่อ่านได้ชัดเจน เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภคก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... เช่น ประสานให้เกิดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน ไฟป่า ประสานให้เกิดโครงการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยพัฒนาอาหารหมักจากเศษเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ประชาชาติธุรกิจ 17,21 'อากาศดี มีตังค์ใช้'สุดยอดวิจัยซังข้าวโพดสู่อาหารหรูโคเนื้อ    ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... ยังสามารถใช้ในผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ข้าวโพด ถั่ว เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า เป็นผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าวไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง  ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป