กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อมูลหน่วยงาน

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
61. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต
(ข้อมูลหน่วยงาน/คณะผู้บริหารในอดีต)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากอดีตถึงปัจจุบัน นายสมพร บุณยคุปต์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดกระทรวง ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
62. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต
(ข้อมูลหน่วยงาน/คณะผู้บริหารในอดีต)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอดีต พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 17 เม.ย.2522 - 23 พ.ค.2522    ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
63. โครงสร้างหน่วยงาน
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันประกอบด้วยหน่วยงานในระดับกรม จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้ ส่วนราชการ • สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) • สำนักงานปลัดกระทรวง ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
64. หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
 หน้าที่ความรับผิดชอบ    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นๆตามที่มีกฏหมายกำหนด ให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
65. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
  วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ” ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
66. เครื่องหมายราชการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
เป็นรูปปรมาณูอยู่ตรงกลาง ข้างล่างมีเฟืองจักรเก้าฟันเป็นฐานรองรับ ข้างบนมีดวงอาทิตย์ส่องรัศมีเก้าสายครอบคลุมทั้งหมด • จำนวนเฟืองจักรเก้าฟัน และ รัศมีอาทิตย์เก้าสาย หมายถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อความก้าวหน้า ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
67. ประวัติหน่วยงาน
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๑๙ มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ วางนโยบาย และแผนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร เป็นประธานอนุกรรมการ และ ศ.ดร.สง่า ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีประวัติการสร้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
1 ประวัติหน่วยงาน 2 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป