กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

นโยบายและยุทธศาสตร์

พิมพ์ PDF

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นระบบ  โดยเน้นไปที่การจัดการบริหารความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างระบบบริหารความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย  
     (1) การเชื่อมโยง/ร่วมมือกันระหว่างผู้มีบทบาทสำคัญ (Innovation networks) 
     (2) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
     (3) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนที่เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
     (4) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งนำสังคมไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม และยกระดับขีดความสามารถของการพัฒนาประเทศ 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม นโยบายรัฐบาล
นโยบาย รมว.วท แผนบริหารราชการแผ่นดิน
 แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์กระทรวง

 รายงานสำรวจความคิดเห็นฯ  ปี 2552

ผลการดำเนินงาน

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
» รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559
» นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
» งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
» โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป