กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อมูลจากดาวเทียม

ทั้งหมด 41 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. การพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ข้อมูลจากดาวเทียม]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
... (ฮอตสปอต) ซึ่งจะทำให้ทราบว่าจุดความร้อนในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีแนวโน้มที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการวิเคราะห์พื้นที่เผาใหม่ (Burnt scar) เพื่อนำไปประเมินพื้นที่การเกษตรรอการเผา ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... บนพื้นโลกและในชั้นบรรยากาศ เพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้โดยการเลือกใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่มีความละเอียดของภาพและประเภทของดาวเทียมหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่อง ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... อาศัยข้อมูลจากดาวเทียม TERRA และ AQUA ซึ่งเป็นดาวเทียมระบบ MODIS ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อดูปริมาณการลดลงของการปลูกข้าวนาปรังทุก 15 วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับฤดูปลูกของปี 56-57 พบว่า ปี 2558 มีการปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศอยู่ที่ ...
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
... มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัย ซึ่ง GISTDA เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย ดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียมดวงอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจในการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
6. รอง ปกท.ต้อนรับ Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในรูปแบบสองมิติและสามมิติ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้งข้อมูล optical และ radar      เป้าหมาย ทั้ง 2 โครงการ คือสมุดแผนที่ในรูปของหนังสือ และดิจิตอลด้านโบราณคดีและวัฒนธรรม โดยเน้นประเด็นการเผยแพร่ของพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสู่อาเซียน ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
...  หลักการ/เหตุผล/แนวคิด      1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... ในการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ และนำไปต่อยอด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
... (เนคเทค / สวทช.) มีการพัฒนาระบบที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถอันก่อให้เกิดอันตราย โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนำร่องเหล่านี้  ทำให้สามารถรายงานการขับขี่รถที่อันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ก่อนเกิดเหตุอันตรายขึ้น  ...
อาทิตย์, 12 ตุลาคม 2014
... นำมาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อหาแนวทางการจัดหาและบริการข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ...
ศุกร์, 15 สิงหาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป