กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ของขวัญปีใหม่คนไทย วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน โครงการ”ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ” ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

โครงการ”ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ” ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

พิมพ์ PDF

 

โครงการ”ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ”

ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

หลักการ/เหตุผล/แนวคิด

     1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

     2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีม และรู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น

     3. เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และนำไปสู่การเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิจัยระดับเยาวชนต่อไป

วิธีการดำเนินการ

     จัดกิจกรรมในลักษณะของฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมและเรียนรู้กระบวนการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยวิธีการง่ายๆ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

 

สถานที่  :  มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

กลุ่มเป้าหมาย  : เยาวชนระดับมัธยมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ  :  วันที่ 21-23 มกราคม 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    :

    1. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2. เยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นกลุ่ม

    3. เยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปเข้ร่วมแข่งขันผลงานระดับเยาวชนต่อไป

 

เจ้าของโครงการ  :  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณสรทัศน์ หลวงจอก โทร.081-499-5601

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป