กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รอง ปกท.ต้อนรับ Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ

รอง ปกท.ต้อนรับ Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ

พิมพ์ PDF


        วันนี้ (9 ก.พ.58 ) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ให้การต้อน Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าพบ คือ สทอภ.ได้นำคณะผู้จัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไทย-อินเดีย จำนวน 2 โครงการ เพื่อนำเสนอสรุปความก้าวหน้าโครงการ เตรียมจัดพิมพ์เป็นหนังสือทราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558
     นอกจากนี้ยังหารือโครงการ India - ASEAN Archaeological Atlas From Satellite Data -Connectivity of Regional Culture ร่วมกับ NATMO  วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี และโครงการ Indo - Thai Geo Spatial Cooperation ร่วมกับ Survey of India (SOI) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแผนที่มาตรส่วนใหญ่ ในรูปแบบสองมิติและสามมิติ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้งข้อมูล optical และ radar

     เป้าหมาย ทั้ง 2 โครงการ คือสมุดแผนที่ในรูปของหนังสือ และดิจิตอลด้านโบราณคดีและวัฒนธรรม โดยเน้นประเด็นการเผยแพร่ของพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสู่อาเซียน ด้วยการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม  โดยที่ฝ่ายอินเดีย ทำแผนที่ เนื้อหาของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียทั้งหมด และฝ่ายไทย สทอภ.ทำแผนที่และเนื้อหาในส่วนการขยายตัวของพุทธศาสนาออกมาจากประเทศอินเดียสู่อาเซียน สำหรับผลที่จะได้รับนั้น เป็นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมายังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย สหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งเอเชียใต้ (ศรีลังกา เนปาล)


 

 


ข้อมูลโดย : สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
ภาพและเผยแพร่โดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02 354 3825

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป