กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การจัดทำแผน

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ได้แก่ 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฉบับปี 2558-2563 (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation 2015-2020 - APASTI) ประเทศไทยในฐานะประธาน Advisory ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
... การประชุม ASEAN COST  ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๐ ประเทศ  มีกำหนดจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
43. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้มีการหารือถึงข้อสั่งการท่าน รมว.วท. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการชี้แจงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน การจัดทำแผน Open House และการจัดช่องทางผลิตและเผยแพร่คลิปข่าวต่างๆ เป็นต้น  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
44. เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... และต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ จึงนำโจทย์ความต้องการเข้าหารือกับ สวทช. ซึ่งได้ส่งต่อไปยังเนคเทคที่มีแนวคิดให้นำระบบสมองกลฝังตัวมาใช้แทนระบบมอเตอร์ควบคุมเก้าอี้ทำฟัน ขณะเดียวกันทาง สวทช. ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
         สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
... วทน.ที่น่าจะนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ ประสานงานโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732 ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
... รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
... วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมที่เกิดขึ้นจริง การดูงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริง ผลที่ได้รับจากหลักสูตรนี้จะสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์แนวใหม่ การจัดทำแผนแม่บทของกำลังคนด้าน วทน. โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน  (Work-Integrated Learning หรือ WIL) ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในโรงงานจริง ...
พุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2015
... วทน.ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ดำเนินงานร่วมกับ PCSO เพื่อสนับสนุนงานด้าน วทน.ของจังหวัด มีการจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย/มาตรการการพัฒนา วทน.ในภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป