กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. ร่วมกับ มท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วย วทน.

วท. ร่วมกับ มท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วย วทน.

พิมพ์ PDF

             วันนี้ (29 มกราคม 2558) เวลา 14.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่1/2558 ร่วมกับ นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ


    สืบเนื่องจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. และการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว


    ในการประชุมหารือครั้งนี้ได้มีการวางแนวทางในการพัฒนาชุมชน ดังนี้
     1.การแต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษา ด้าน วท.ประจำจังหวัด
     2.การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) โดยในระยะแรก ดำเนินการในลักษณะโครงการนำร่อง 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค เพื่อดำเนินการนำองค์ความรู้ด้าน วทน.อันเกิดจากการวิจัยและพัฒนาของ วท.ไปจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัด
    ภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู  บึงกาฬ  ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
    ภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชุมพร สุราษฏร์ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง

     ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ
    และในปี 2558 ได้มีการจัดตั้ง
จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 ศูนย์ ในเขตภาคกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี  อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี

     การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) ขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้าน วทน.ไปพัฒนาจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการประสานและผลักดันให้มีการนำงาน วทน.ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ดำเนินงานร่วมกับ PCSO เพื่อสนับสนุนงานด้าน วทน.ของจังหวัด มีการจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย/มาตรการการพัฒนา วทน.ในภูมิภาค และเป็นผู้แทน วท.ในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ เป็น Focal Point ในการประสานงานกับ Area ในการแก้ไขปัญหาด้วย วทน. และการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน.ของหน่วยงานในสังกัด วท.
    3.การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด (Area based mapping ) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 


 ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 ภาพข่าว และวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายรัฐพล หงสไกร
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป