กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘

การประชุมจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘

พิมพ์ PDF

 

 

     สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ของ สป.วท. มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ของ สป.วท. โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล ที่ปรึกษาด้าน ว และ ท และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กว่า 120 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องราชา ๑  ชั้น ๑๑  อาคาร ๒  โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ

     ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด ๒ ข้อ SP๕ ให้ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล รวมทั้งมีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key  Performance  Indicators : KPIs) เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการวัดผลสำเร็จของแผน ซึ่งจะต้องกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและเป้าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

กพร. จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ของ สป.วท. มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ของ สป.วท. ต่อไป

ถ่ายภาพ : นายธรรมนูญ มังคลานนท์ กลุ่มงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และทะบียนประวัติ ส่วนบริหารงานบุคคล

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป