กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

รมว.วิทย์ เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

พิมพ์ PDF

 


     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 30 ท่าน โดยมี ดร.ญาดา  มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ปรีเปรม  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ร่วมเป็นสักขีพยานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้ง 30 ท่าน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพลูแมน  ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

 

 

     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พยายามที่จะความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆ ส่วนของสังคม และเป็นเรื่องยากสำหรับบางส่วนของสังคม แต่จริงๆ แล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นข้อต่อของการของการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เกษตร ขยะ การท่องเที่ยว ก็เกี่ยวข้องกับเขาทั้งหมด ทำอย่างไรประเทศของเราถึงจะพึ่งพาตัวเองในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี แม้กระทั่งระดับชุมชนที่เรามีสินค้า OTOP หรือมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

 


     สิ่งที่เราได้ทำคือการจัดให้มีหลักสูตรของผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะได้มารวมกันครั้งละ 30 ท่าน เป็นหลักสูตรที่จะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือกันในเรื่องของนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อที่จะได้นำวิธีคิดใหม่ๆ ทางเทคนิค นวัตกรรมสร้างสรรค์ไปปรับปรุงระบบงาน โดยมีความหลากหลาย และมีเป้าหมายร่วมกันคือจะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยสิ่งที่ตนเองทำได้อย่างไร ก็ปรากฎผลออกมาเป็นมิติที่เป็นเอกภาพเดียวกันคือการปฏิวัติเขียว คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ ได้ โดยแนวคิดใหม่ๆ หลายแนวคิดมาจากภารกิจของนักศึกษา ผลงานที่นักศึกษาได้บรรยายให้ผมได้รับฟังในวันนี้ หลายสิ่งเป็นรูปธรรม ไม่ใช่การวางแผนอย่างเดียว จะรอดูว่าท่านเหล่านี้เมื่อกลับไปยังที่ทำงานหรือบริษัทของตนเองแล้ว จะสามารถนำสิ่งที่คิดในวันนี้ไปขยายผลในเชิงรูปธรรมต่อไป เราคาดหวังว่า 30 ท่านนี้ในอนาคตจะเป็นเครือข่ายปรึกษาหารือกันตลอดไป นอกจากนี้ในรุ่นอื่นๆ และภูมิภาคอื่นๆ ก็จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับรุ่นนี้ จะเป็นเครือข่ายที่ขยายตัวไปกว้างขึ้น เราก็จะมีพลังที่จะใช้วิทยาศาสตร์ การสร้างสรรค์ทางเทคนิคหรือการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ

 

 

     ดร.ญาดา  มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า สำหรับ 30 ท่าน ที่มาจาก 12 จังหวัด มีแนวคิดที่จะทำงานร่วมกันในลักษณะที่เป็นงานกลุ่ม จะเป็นงานที่มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยเรื่องเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยหลังจากจบหลักสูตรนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สวทน. จะยังคงเป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรายพยายามผลักดันการทำโครงการหรือแผนงานให้ดีขึ้น มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงจะผลักดันให้แผนงานเหล่านั้นได้รับการบรรจุและได้รับงบประมาณ รวมถึงผลสำเร็จจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือลบผลกระทบในเชิงลบอย่างไรบ้าง โครงการที่เป็นโครงการนำร่องและเห็นผลอาจจะขยายผลในภูมิภาคเดียวกันหรือต่างภูมิภาค รวมถึงจะมีการดึงผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมหลักสูตร วทน. ในส่วนกลางให้มาทำงานร่วมกันกับภูมิภาค เนื่องจากส่วนกลางอาจจะไม่เห็นปัญหาที่ชัดเจน แต่มีองค์ความรู้และเครื่องมือที่ครบถ้วนกว่า ให้มีความเชื่อมโยงกัน
     หลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในภาคปฏิบัติในการจัดทำนโยบายและแผนที่สังกัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ  หนองคาย  อุดรธานี  หนองบัวลำภู  เลย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  ทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษาและเอกชน มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในมิติของการบริหารจัดการหน่วยงานทั้งเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  การอบรมหลักสูตรประกอบไปด้วยการรับฟังบรรยายโดยวิทยากร การสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมที่เกิดขึ้นจริง การดูงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริง ผลที่ได้รับจากหลักสูตรนี้จะสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการติดตามประเมินผลจาก สวทน. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลต่อไป
 
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร /นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป