กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การจัดทำแผน

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... และต้องสืบต่อเนื่องไประยะที่ 3 หลังเลือกตั้งไปแล้ว  5. ในส่วนของการมีส่วนร่วมนั้น เรามีสภาปฏิรูปอยู่แล้ว วันนี้ก็จัดตั้งมาจากคนหลากหลายอาชีพ หลายกลุ่ม หลายฝ่าย จากทุกจังหวัดด้วย ร่วมกันพิจารณาในการจัดทำแผนการปฏิรูปในขณะนี้อยู่ ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... พันธกิจของ วท. และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล เช่น 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ใช้ต้องคำนึงถึงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวง 2. การทำงานวิจัย R&D จะต้องทำจากความต้องการของภาคการผลิต โดยคำนึงว่าต้องทำวิจัยเพื่อประเทศชาติมิใช่ทำวิจัยเพื่อตนเอง ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015
... กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม        “การคาดการณ์อนาคตเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทำแผนอนาคตของสังคมสูงวัยในครั้งนี้ ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
...  การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาจังหวัด ติดตามและประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานความร่วมมือกับจังหวัด ทั้งมิติด้าน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ...
จันทร์, 06 กรกฏาคม 2015
... ศวภ.3 มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนใน 3 ด้าน ประกอบด้วย     (1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันโครงการ วทน. เข้าสู่แผนจังหวัด     (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ     ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
... 2558 ด้วย ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (The ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation: ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
...          ทั้งนี้ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ได้ชี้แจงข้อมูลประเด็นท่าที และการริเริ่มผลักดันของฝ่ายไทยในเวที ASEAN COST ดังนี้  1.การจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
... (Krabi Initiative) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation : APASTI  2015-2020) ...
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2015
... น่าจะผ่านไปด้วยดี เนื่องจากมีพื้นฐานความสัมพันธ์ระดับ(ปลัดกระทรวง)ค่อนข้างดี อีกทั้งข้อเสนอของฝ่ายไทยทุกเรื่องเป็นประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มอาเซียนทั้งสิ้น เช่น การจัดทำแผนอาเซียนด้าน วทน.ที่เน้นความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... IAMMST) ครั้งที่ 6 และการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 60 เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ณ จังหวัดกระบี่  ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น รัฐมนตรีอาเซียนได้เห็นชอบข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป