กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
 • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

พิมพ์ PDF

 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1 อัตรา

 

คุณสมบัติ       

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

 2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

 3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งโปรแกรมการจัดการงานเอกสารการนำเสนอผลงาน และการจัดการข้อมูล การคำนวนต่าง ๆ

 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ การสรุปจับใจความสำคัญของเอกสารและรายงาน

 5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

หน้าที่รับผิดชอบ         

            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และชำนาญในงานวิชาชีพเฉพาะด้าน ปฏิบัติงานโดยจำเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองเป็นประจำ โดยปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ

 • การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ของกลุ่มจังหวัดและ จังหวัด เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีระดับกลุ่มจังหวัด และ จังหวัด

2. ด้านการวางแผน

 • การประสานจัดทำแผนงาน/โครงการระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
 • การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาจังหวัด
 • ติดตามและประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานความร่วมมือกับจังหวัด ทั้งมิติด้าน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ

3. ด้านการประสานงาน

 • แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาล
 • ประสานความร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดันการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต และสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
 • ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการใช้งานจริง

4. ด้านการบริการ

 • ประสานหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำกับกลุ่มผู้ประกอบการในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาภาคการผลิต
 • การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสือสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์
 • เอกสารทางวิชาการเผยแพร่ ข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพเครือข่ายความร่วมมืองานพัฒนาและถ่ายทอดเ

 

 หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:

 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัคร ไปที่  ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กรกฏาคม 2558 ภายในวันและเวลาราชการและนัดสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) 

สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ นวค.ปก.

โทร 0 5321 1434, 089-213-6299 e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติ       

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน ทั้งโปรแกรมการจัดการงานเอกสาร

    การนำเสนอผลงาน และการจัดการข้อมูล การคำนวนต่าง ๆ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ การสรุปจับใจความสำคัญของเอกสารและรายงาน

5. สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำ ศวภ.4 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ประจำสำนักงาน ศวภ.4 จังหวัดชลบุรี 

 

หน้าที่รับผิดชอบ         

       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และชำนาญในงานวิชาชีพเฉพาะด้าน ปฏิบัติงานโดยจำเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองเป็นประจำ โดยปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ

 • การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ของกลุ่มจังหวัดและ จังหวัด เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีระดับกลุ่มจังหวัด และ จังหวัด

2. ด้านการวางแผน

 • การประสานจัดทำแผนงาน/โครงการระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
 • การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาจังหวัด
 • ติดตามและประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานความร่วมมือกับจังหวัด ทั้งมิติด้าน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ

3. ด้านการประสานงาน  

 • แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาล
 • ประสานความร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดันการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต และสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
 • ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการใช้งานจริง

 4. ด้านการบริการ 

 • ประสานหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำกับกลุ่มผู้ประกอบการในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาภาคการผลิต
 • การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสือสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์
 • เอกสารทางวิชาการเผยแพร่ ข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพเครือข่ายความร่วมมืองานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

  

หลักฐานการสมัคร:

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้ 

  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:

           ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัครไปที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 กรกฏาคม 2558  ภายในวันและเวลาราชการ และ นัดสัมภาษณ์ระหว่าง วันที่ 22 กรกฏาคม 2558  เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 333 3862  (นายเมธี ลิมนิยกุล), และ 02 333 3923 (นางสาวคัทลียา เงินจั่น)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป