กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้

พิมพ์ PDF

 

 

     เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2558 นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ณ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

     การตรวจเยี่ยมในช่วงเช้า นางนันทวรรณ ชื่นศิริ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศวภ.3 โดยมี ดร.สรรณพ นาควานิช ผอ.ศวภ.3 และคณะให้การต้อนรับ ซึ่ง ผตร.ได้ติดตามตรวจสอบในประเด็นการดำเนินงานของ ศวภ.3 ตามแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558 และการบริหารจัดการสำนักงาน
     ในการนี้ ผตร.ได้รับทราบผลการดำเนินงานและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะและข้อสั่งการ ดังนี้
     1). ศวภ.3 มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนใน 3 ด้าน ประกอบด้วย
    (1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันโครงการ วทน. เข้าสู่แผนจังหวัด
    (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
    (3) การบริหารจัดการสำนักงาน
    ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติงาน แต่ควรมีบทบาทด้านการขับเคลื่อน วทน. เข้าสู่แผนจังหวัดให้ชัดเจน โดยควรมีการใช้ระบบฐานข้อมูลของส่วนกลางที่เก็บข้อมูลหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำเสนอโครงการเข้าสู่แผนจังหวัดได้
     2). ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน พบว่า มีปัญหาในการบริหารเงินสดในกรณีงานเร่งด่วนนอกเหนือจากแผนงาน ซึ่ง ศวภ.3 จะต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน ผตร.ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางโดย ศวภ.3 จัดทำเอกสารขออนุมัติเงินยืม/เคลียร์เงินให้รวดเร็วขึ้น เพื่อที่จะสามารถยืมเงินได้ทัน
     3). การประสานงานกับศูนย์ดำรงธรรม ให้เจ้าหน้าที่ ศวภ.3 ประสานกับทางศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด หากมีผู้ร้องเรียนหรือต้องการรับบริการด้าน วทน. ให้แจ้งทาง ศวภ.3

 


 

     ในช่วงบ่าย ศวภ.3 บรรยายสรุปผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Bio Gas ในช่วงที่ผ่านมาให้แก่ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ และคณะ พร้อมนำลงพื้นที่เยี่ยมชมบ่อ Bio Gas ขนาด 40 คิว ณ บ้านนายประเดิม อนันต์ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งใช้น้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นรมควัน เป็นวัตถุดิบในการผลิต Bio Gas พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน นายประสิทธ์ แก้วมรกต ร่วมต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาท้องที่ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : นายนัฐชัย ปรังพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-282931 โทรสาร 074-282930

เผยแพร่โดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป