กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม มอบกระทรวงวิทย์ฯ เตรียมวาดภาพอนาคตสังคมสูงอายุของไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม มอบกระทรวงวิทย์ฯ เตรียมวาดภาพอนาคตสังคมสูงอายุของไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

พิมพ์ PDF

 

       วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Meeting) ในการจัดทำภาพอนาคตสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ภายใต้โครงการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงความท้าทายที่สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมสู่อายุอย่างสมบูรณ์ภายในอีก 7 ปีข้างหน้า และจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในระดับสุดยอดในอีก 16 ปี และยังได้แนะแนวทางการพัฒนานโยบายสำหรับสังคมสูงวัยในอนาคตอย่างยั่งยืน 
.
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีดำริให้รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือคาดการณ์อนาคตของศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สวทน. ซึ่งมีประสบการณ์ในการคาดการณ์อนาคตมากนานกว่า 16 ปี และจัดทำภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2577) โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำงานร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม 
      “การคาดการณ์อนาคตเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทำแผนอนาคตของสังคมสูงวัยในครั้งนี้ การเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ยังครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีที่จะใช้ในอนาคต เพื่อให้ผู้สูงวัยยังทำงานได้หลังเกษียณ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขา สามารถสื่อสารกับลูกหลานได้ รวมไปถึงการที่จะเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในมิติอื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องมองมิติของการลดลงของประชากรในวัยแรงงานและเตรียมความพร้อมในการสมรรถนะของแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพ  การเคลื่อนย้ายแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของไทย การประชุมในวันนี้จะต้องยึดถึงวิธีการปฏิบัติจริง ต้องช่วยกันจินตนาการว่าจะเสนออะไรให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จะเสนออะไรให้เป็นกฎกระทรวงที่ปฏิบัติได้จริง” ดร.พิเชฐ กล่าว
       ภายในงานยังมีการเสวนาแนวโน้มอนาคตสังคมสูงวัยของประเทศไทย โดย นพ.วิพุธ พูลเจริญ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนนโยบาย (สวน.) นางกรวรรณ สังขกร นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวจรัญญา วงษ์พรหม นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย รองผู้อำนวยการสถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ สวทน. เตรียมข้อมูลสถิติด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมสมอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มสุขภาพ 2. กลุ่มครอบครัว ชุมชน การมีส่วนร่วมในสังคม การศึกษาไทยในอนาคต 3. ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก 4. ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ (รายได้ สวัสดิการ การออม หนี้สินและชีวิตการทำงาน) โดยพิจารณาข้อมูลด้านจำนวนประชากร แนวโน้มการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของคนไทย โรคและปัญหาสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อกำหนดทิศทางในการจัดทำภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า
 
ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายภาพและวีดิโอ :   นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร , นายไววิทย์ ยอดประสิทธฺิ์ (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน /Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป